Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Ponad 40% odnawialnych zasobów wodnych świata znajduje się na obszarze sześciu państw: Indii, Chin, Brazylii, USA, Rosji i Kanady.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
24.04.2015
Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych...

21.04.2015
Na 3,6 mld zł oszacowano koszt działań, które mają poprawić stan wód w regionie wodnym Dolnej Wisły - poinformował 21 kwietnia na konferencji w Gdańsku Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ponad 175 mln zł z tej sumy ma pochłonąć poprawa stanu wód przejściowych...

20.04.2015
Jerzy Zwoździak, Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, wziął udział w trzecich polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych, które odbyły się 20 kwietnia 2015 r. w Pradze, pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz i premiera Bohuslava Sobotki. Oprócz rozmów szefów rządów...

15.04.2015
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że przekazanie  ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w  dniu 15 kwietnia 2015 r. Pod adresem http://mapy.isok.gov.pl na Hydroportalu MZP i MRP opublikowane zostały mapy...

02.04.2015
Przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej we Wrocławiu, Gliwicach i Szczecinie brali czynny udział jako strona polska w przygotowaniu projektu „Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry" (PZRP dla...

01.04.2015
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem...

30.03.2015
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:...

27.03.2015
Termin konsultacji: 30 marca 2015 r. - 20 kwietnia 2015 r. Opracowanie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich stanowi jeden z elementów strategii morskiej, której wdrożenie ma na celu ochronę środowiska wód morskich. http://www.kzgw.gov.pl/pl/Ramowa-Dyrektywa-w-sprawie-Strategii-morskiej.html   Zgodnie...

26.03.2015
W dniu 26 marca Pan Witold Sumisławski, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Koordynator realizacji zadań z uchylonego „Programu dla Odry-2006" podpisał i skierował do uzgodnień międzyresortowych przygotowane w uzgodnieniu z Wojewodą Dolnośląskim projekty Informacji o realizacji zadań...