Mapy ISOKGeoportal
DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
CZY WIESZ ŻE...

Do wyprodukowania czterech nowych opon potrzebne są 7842 l wody.

24.07.2014
Poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane...

23.07.2014
Prezentujemy nową wersję Wytycznych do tworzenia i zmian aglomeracji. Dokument opracowano na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i przepisami dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, implementowanymi...

15.07.2014
Minister Środowiska z dniem 15 lipca 2014 roku powołał panią Małgorzatę Owsiany na stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

10.07.2014
W dniu 10 lipca br. został przyjęty przez polsko-niemiecką Grupę Sterującą dokument pt.: „Aktualizacja koncepcji regulacji rzeki Odry granicznej”.   W spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Środowiska udział wzięli z ramienia delegacji polskiej Witold Sumisławski, Prezes Krajowego...

10.07.2014
W związku z ustaleniami z Komisją Europejską najpóźniej do dnia 12 września 2014 r. beneficjenci małych projektów przeciwpowodziowych dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) powinni przekazać do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) ekspertyzy...

04.07.2014
Witold Sumisławski, Prezes KZGW uczestniczył w drugim dniu Konwentu Marszałków RP, który odbył się w Lublinie w dniach 3-4 lipca br. Gośćmi pierwszego konwentu w ramach przewodnictwa województwa lubelskiego obok marszałków wszystkich województw byli przedstawiciele rządu, instytucji...

24.06.2014
W dniu 24 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Opracowanie i wykorzystanie Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego."   Jerzy Zwoździak...

09.06.2014
Uprzejmie informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął ponowne konsultacje społeczne zweryfikowanych w oparciu o dotychczasowe uwagi projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry. Zakłada się, że proces konsultacji społecznych tych dokumentów będzie...