Mapy ISOKGeoportal
DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
CZY WIESZ ŻE...

Tylko jeden przeciętny Amerykanin zużywa dziennie od 370 do 666 l wody w domu. Przeciętna rodzina afrykańska zużywa ok. 19 l wody dziennie.

31.07.2014
Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wypełniając zapisy dyrektyw unijnych, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do opracowania aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju, planów gospodarowania wodami dla dorzeczy oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla...

31.07.2014
W związku z zakończeniem realizacji zadań pn.: „Opracowanie MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły" oraz „Opracowanie MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry", poniżej przedstawiamy ich wyniki. W chwili obecnej trwa proces legislacyjny zmierzający do zatwierdzenia MasterPlanów uchwałą Rady...

31.07.2014
Poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane...

23.07.2014
Prezentujemy nową wersję Wytycznych do tworzenia i zmian aglomeracji. Dokument opracowano na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i przepisami dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, implementowanymi...

15.07.2014
Minister Środowiska z dniem 15 lipca 2014 roku powołał panią Małgorzatę Owsiany na stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

10.07.2014
W dniu 10 lipca br. został przyjęty przez polsko-niemiecką Grupę Sterującą dokument pt.: „Aktualizacja koncepcji regulacji rzeki Odry granicznej”.   W spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Środowiska udział wzięli z ramienia delegacji polskiej Witold Sumisławski, Prezes Krajowego...

10.07.2014
W związku z ustaleniami z Komisją Europejską najpóźniej do dnia 12 września 2014 r. beneficjenci małych projektów przeciwpowodziowych dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) powinni przekazać do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) ekspertyzy...

04.07.2014
Witold Sumisławski, Prezes KZGW uczestniczył w drugim dniu Konwentu Marszałków RP, który odbył się w Lublinie w dniach 3-4 lipca br. Gośćmi pierwszego konwentu w ramach przewodnictwa województwa lubelskiego obok marszałków wszystkich województw byli przedstawiciele rządu, instytucji...