Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Brak dostępu do czystej wody pitnej powoduje codziennie śmierć 4 tysięcy dzieci.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
26.01.2015
19 stycznia 2015 r. w Forum Ochrony Środowiska w Warszawie uczestniczył Prezes Witold Sumisławski i Klara Ramm Szatkiewicz, Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW.   W konferencji wzięło udział ponad 160 przedstawicieli rządu, samorządów, świata nauki, przedsiębiorców...

26.01.2015
Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych...

13.01.2015
Witold Sumisławski, Prezes KZGW w dniu 13 stycznia 2014 r. oficjalnie rozpoczął ogólnopolską konferencją cykl spotkań i konferencji regionalnych dotyczących Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w ramach rozpoczętych 22 grudnia 2014 r. konsultacji społecznych. W konferencji zorganizowanej...

05.01.2015
  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej niniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozę oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju (Na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

22.12.2014
W związku z koniecznością uwzględnienia wyników prac prowadzonych w ramach opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym modyfikacji uległy projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy opublikowane w dniu 25.11.2014 r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki...

22.12.2014
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Sześciomiesięczne konsultacje rozpoczęte 22 grudnia 2014 r.  zakończą się w dniu ...

12.12.2014
Linia kolejowa Stryszów - Zembrzyce to kolejna oddawana do użytku część jednej z największych polskich inwestycji - zbiornika i zapory w Świnnej-Porębie - i fragmentu linii kolejowej Kraków - Zakopane. Całość zakończonych właśnie prac kosztowała 514,4 mln zł, co stanowi nieomal ¼...

10.12.2014
W dniach 9-10 grudnia 2014 roku w Wilnie (Republika Litewska) odbyło się drugie posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych.   Spotkanie prowadzili: ze Strony polskiej - pan Witold Sumisławski, Prezes KZGW ze Strony litewskiej - pani Aldona Margerienë   W posiedzeniu Komisji...

01.12.2014
W dniach 19-21 listopada 2014 r. w Lipowej koło Żywca odbyły się XVI Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.   Spotkanie prowadzili: ze Strony polskiej - pan Jerzy Zwoździak...