Mapy ISOKGeoportal
DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
CZY WIESZ ŻE...

Obecnie na świecie zużywa się 54 % dostępnych zasobów wody słodkiej, z czego dwie trzecie w rolnictwie.

23.04.2014
Informujemy, iż dzień 2 maja 2014 r. jest dniem wolnym od pracy w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2014 Dyrektora Generalnego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające...

23.04.2014
Na terenie całego kraju obiekty hydrotechniczne są sprawne i działają zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Obecnie nie występuje zagrożenie powodziowe spowodowanie...

17.04.2014
W dniu 17 kwietnia Witold Sumisławski, Prezes KZGW wziął udział w spotkaniu dotyczącym zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego w regionie Środkowej Wisły, które zorganizował Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki.   W spotkaniu oprócz Prezesa KZGW udział wziął Stanisław Gawłowski...

17.04.2014
Prezentujemy nową wersję Wytycznych do tworzenia i zmian aglomeracji dla Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.   Dokument opracowano na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i przepisami dyrektywy Rady...

17.04.2014
Uprzejmie informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry.  Zakłada się, że proces konsultacji społecznych tych dokumentów będzie trwał od 4 do 25...

14.04.2014
W dniu 12 kwietnia Witold Sumisławski, Prezes KZGW wziął udział w debacie pt. „Dolna Wisła jako dobro wspólne", która odbyła się na Politechnice Gdańskiej podczas VII Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego.   Podczas debaty podnoszono postulaty dotyczące możliwości wykorzystania potencjału...

10.04.2014
Witold Sumisławski, Prezes KZGW wystąpił podczas Konwentu Marszałków Województw RP odbywającego się w Busko-Zdroju w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. Prezes KZGW zaprezentował rolę dokumentów strategicznych opracowywanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w kontekście zapisów Strategicznego...

09.04.2014
W dniu 9 kwietnia Witold Sumisławski, Prezes KZGW wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, które odbyło się w siedzibie Senatu.   Tematem posiedzenia było zaprezentowanie propozycji przedsięwzięcia zmierzającego do stworzenia Pętli Mazurskiej...