6 grudnia 2017 r. w siedzibie RZGW we Wrocławiu została podpisana umowa między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Joint Venture firm: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” sp. z o. o. – Lider
i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Fransław” Piotr Kalemba – Partner JV reprezentowanym przez Mariusza Sośniak Prezesa Zarządu Lidera JV na Budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów.

Ze strony RZGW Umowę podpisała pełniąca obowiązki Dyrektor Pani Teresa Szczerba.

4 grudnia 2017 r. w siedzibie RZGW we Wrocławiu została podpisana umowa między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Joint Venture firm: PORR S.A. – Lider i PORR Bau GmbH – Partner reprezentowanym przez Członka Zarządu Lidera JV Piotra Kledzik i Prokurenta Lidera JV Krzysztofa Laskowskiego na Budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka w miejscowość Roztoki Bystrzyckie.

W obecności wiceministra środowiska Mariusza Gajdy 30 listopada 2017 r. została podpisana umowa między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach a konsorcjum Budimex S.A i Ferrovial Agroman S.A. na dokończenie budowy suchego zbiornika Racibórz Dolny. Celem tej inwestycji jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego w regionie.

Eksperci Polski i Czech spotkali się podczas drugiego posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych. Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych oraz uzgodniono plan pracy na 2018 rok.

Drugim obradom komisji polsko-czeskiej, które odbyły się dniach 25-27 października 2017 roku w Libercu przewodniczyli Robert Kęsy, p.o. Zastępcy Prezesa KZGW, oraz Przemysław Gruszecki, dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW. W Posiedzeniu ze strony polskiej wzięli udział ponadto przedstawiciele KZGW, RZGW we Wrocławiu, RZGW w Gliwicach, IMGW-PIB we Wrocławiu, WIOŚ we Katowicach, UŻŚ we Wrocławiu oraz PIG-PIB.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda został 14 listopada powołany przez Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko na pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich. Prezes Iwona Koza oraz jej zastępca Robert Kęsy zostali 16 listopada upoważnieni przez wiceministra środowiska Mariusza Gajdę do wykonania zadań związanych z organizacją Wód Polskich.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 527 ustawy - Prawo wodne z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

Poniżej przedstawiam dane Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Dnia 30.10.2017 r. zakończono prace nad aktualizacją metodyki opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy pn. „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postępowania”.

Do 10 listopada trwa konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych w ramach drugiej edycji projektu „Młody Hydrolog”. Aby wziąć w nim udział wystarczy wejść na stronę www.mlodyhyrolog.pl, zarejestrować własną szkolę i zbierać punkty za dobre odpowiedzi na pytania z zakresu gospodarki wodnej. Na szkoły, których uczniowie osiągną najlepsze wyniki czekają nagrody rzeczowe.

Współpraca dwustronna w zakresie gospodarki wodnej, realizacja projektów infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa powodziowego, zarządzanie zasobami wodnymi oraz udział w Forum Liderów podczas 4. edycji Amsterdamskiego Tygodnia Wody to główne punkty wizyty wiceministra środowiska Mariusza Gajdy oraz p.o. prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwony Kozy w Królestwie Niderlandów.

Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą z wprowadzanych przez ustawę zmian jest powołanie regulatora cen wody. Funkcję tę będą pełnili dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.