Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Napraw cieknący kran! Jedna kropla na sekundę może przynieść straty 7600l rocznie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Dyrektywa Azotanowa


Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów dyrektywy azotanowej

 

30 kwietnia 2016 r. kończy się trzeci cykl realizacji postanowień dyrektywy Azotanowej (trwający od 1 maja 2012 roku). W ramach wykonywania zadań wynikających z ww. dyrektywy, Polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej sprawozdanie z realizacji mijającego cyklu.

 

Jednym z zadań, niezbędnych dla opracowania niniejszego sprawozdania jest zebranie danych o gospodarstwach rolnych położonych na OSN oraz o stosowanych praktykach rolniczych. Informacje te zbierane są  podczas prowadzenia wywiadów z wykorzystaniem ankiet. Do ankietyzacji zapraszane są osoby i podmioty, prowadzące działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN).

 

Adresatem ankiety są wszyscy, prowadzący działalność rolniczą na OSN - niezależne od charakteru prowadzonej działalności (hodowla czy uprawy) i wielkości gospodarstwa. Do wypełnienia ankiet zapraszani są rolnicy indywidualni i właściciele (lub zarządzający) przedsiębiorstwami rolniczymi.

 

Informacje pozyskane dzięki ankietom pozwolą na opracowanie danych charakteryzujących OSN i stosowane na ich obszarze praktyki rolnicze. Dane takie wspólnie z danymi monitoringowymi z Państwowego Monitoringu Środowiska stanowić będą główny trzon bazy danych pozwalającej na opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej. *Podczas przygotowania raportu nie są oceniane gospodarstwa.

 

Projekt realizowany jest na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przez firmę MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie na podstawie umowy nr KZGW/DPZWpgw/NFOŚiGW/1/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie projektu: https://azotany.mggp.com.pl gdzie znajdują się m.in. szczegóły dot. ankietyzacji i korzyści wynikające z wypełnienia ankiet.

 

Ankietę można wypełnić drogą elektroniczną klikając na adres: http://ankieta.azotany.mggp.com.pl.

 

 


 

 

Pliki do pobrania: