Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Energia wodna stanowi dziś 19 % energii produkowanej na świecie. Jest wykorzystywana w ponad 150 krajach. 24 z tych krajów zaspokaja swoje zapotrzebowanie w 90% polegając na dostawach energii wodnej.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych


Tryb przetargu nieograniczonego

 

 


 

Przedmiot zamówienia:
"Wdrożenie produkcyjne systemu ISOK"
Data opublikowania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej : 13.07.2016 r.
Data ostatniej aktualizacji: 25.07.2016

 

 

Przedmiot zamówienia:
"Opracowanie analizy presji i oddziaływań, w tym antropogenicznych, pochodzenia lądowego na wody morskie"
Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych : 03.06.2016 r.
Termin składania ofert: 20.06.2016 r. godz. 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 16.06.2016

 

Przedmiot zamówienia:
"Dostawa i montaż routerów obsługujących protokół BGP oraz świadczenie usług transmisji danych na potrzeby projektu ISOK"
Data opublikowania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej : 04.05.2016 r.
Termin składania ofert: 16.06.2016 r. godz. 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 08.06.2016
INFORMACJA: Zamawiający informuje, iż RZGW w Poznaniu podpisało umowę o wynajem powierzchni biurowej w Poznaiu przy ul. Chlebowej 4/8. Prawdopodobny termin zmiany siedziby to wrzesień 2016.

 

Przedmiot zamówienia:
"Usługi doradczo-konsultingowe dla projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami""
Data opublikowania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej : 29.03.2016 r.
Termin składania ofert: 09.05.2016 r. godz. 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2016

 

Przedmiot zamówienia:
"Wykonanie pracy pt. "Opracowanie i przetestowanie wielowymiarowego, dynamicznego modelu obliczania ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego""
Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych : 08.02.2016 r.
Termin składania ofert: 21.03.2016 godz. 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 04.03.2016

 


 

Przedmiot zamówienia:
"Wykonanie pracy pt. "Opracowanie danych na potrzeby raportu z realizacji Dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2012-2015""
Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych : 30.12.2015 r.
Termin składania ofert: 18.01.2016 godz. 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 12.01.2016

 


 

Przedmiot zamówienia:
"Usługi doradczo-konsultingowe dla projektu 'Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami'"
Data opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 07.10.2015 r.
Termin składania ofert: unieważniono postępowanie
Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2015

 

Przedmiot zamówienia:
"Opracowanie Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich"
Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych : 28.09.2015 r.
Termin składania ofert: 13.11.2015 r. godz. 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 03.11.2015

 


 

Przedmiot zamówienia:
"Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu czwartej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych"
Data opublikowania ogłoszenia do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych : 18.09.2015 r.
Termin składania ofert: 25.09.2015 r. godz. 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2015

 

 


 

Przedmiot zamówienia:
"Dostawa i montaż routerów obsługujących protokół BGP oraz świadczenie usługi dostępu do internetu na potrzeby projektu ISOK"
Data wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE : 30.03.2015 r.
Data opublikowania ogłoszenia : 07.09.2015 r.
Termin składania ofert: 15.10.2015 r. godz. 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2015
Uwaga - unieważniono postępowanie

 

 


 

Przedmiot zamówienia:
"PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY  GOSPODARKA WODNA, INŻYNIERIA SANITARNA I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA "

Przedmiot zamówienia:
"Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pt."Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami""
Data wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE : 03.07.2015 r.
Data opublikowania ogłoszenia : 03.07.2015 r.
Termin składania ofert: 20.07.2015 r. godz. 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 16.07.2015

 

 

 


 

Przedmiot zamówienia:
"Migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej wraz z dostawą koniecznej infrastruktury sprzętowej i oprogramowania"
Data wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE : 30.06.2015 r.
Data opublikowania ogłoszenia : 30.06.2015 r.
Termin składania ofert: 12.10.2015 r. godz. 11:00
Data ostatniej aktualizacji: 18.09.2015
UWAGA: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.400.000 PLN brutto.

 


 

Przedmiot zamówienia:
"Dostawa i montaż routerów obsługujących protokół BGP oraz świadczenie usługi dostępu do internetu na potrzeby projektu ISOK"
Data wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE : 30.03.2015 r.
Data opublikowania ogłoszenia : 03.04.2015 r.
Termin składania ofert: 20.05.2015 r. godz. 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 12.06.2015
UWAGA: Zamieszczono zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

 


 

Przedmiot zamówienia:
"Dostawa i montaż routerów obsługujących protokół bgp oraz świadczenie usługi dostępu do internetu na potrzeby projektu isok"
Data wysłania ogłoszenia do publikacji : 10.12.2014 r.
Termin składania ofert: 19.01.2015 r. godz. 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2015


 

Przedmiot zamówienia:
"Szkolenia dla pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej)  dotyczące praktycznych aspektów wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce  i jej powiązań z Dyrektywą Powodziową"
Data wysłania ogłoszenia do publikacji : 14.08.2014 r.
Termin składania ofert: 22.08.2014 r. godz. 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 14.08.2014

 


 

Przedmiot zamówienia:
"Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce."
Data wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE: 22.07.2014 r.
Termin składania ofert: 01.09.2014 godzina 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 25.08.2014
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 2,5 mln zł
Wykonawca nie może przekroczyć kwot przewidzianych na poszczególne etapy (etap I - 900 000 zł, etap II – 1 600 000 zł)

 

Przedmiot zamówienia:
"Szkolenia dla pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) dotyczące praktycznych aspektów wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce i jej powiązań z Dyrektywą Powodziową."
Data opublikowania ogłoszenia Biuletynie Zamówień Publicznych : 18.07.2014 r.
Termin składania ofert: 25.07.2014 godzina 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2014
Wartość szacunkowa zamówienia   230894,31 PLN

 

 


 

Przedmiot zamówienia:
"Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów w latach 2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód"
Data wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE: 27.06.2014 r.
Termin składania ofert: 18.08.2014 godzina 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 12.08.2014
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 1,5 mln zł
Wykonawca nie może przekroczyć kwot przewidzianych na poszczególne etapy (etap I - 900 000 zł, etap II - 600 000 zł)

 

 


 

Przedmiot zamówienia:
"Świadczenie usług kolokacji, polegających na udostępnieniu i utrzymaniu w stanie czynnym pomieszczeń lub ich części i infrastruktury technicznej centrów przetwarzania danych (serwerowni) na potrzeby umieszczenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania węzłów ISOK-KZGW (WK) oraz Centrum Zapasowego (CZ) systemu ISOK należących do Zamawiającego i stanowiących centrum przetwarzania danych (serwerownie)"
Data wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE: 07.03.2014 r.
Termin składania ofert: 16.05.2014 godzina 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 08.05.2014

 

 


 

Przedmiot zamówienia:
"Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych"
Data wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE: 19.12.2013 r.
Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE:
Termin składania ofert: 17.02.2014 godzina 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 11.02.2014
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części I zamówienia 52 mln zł, części II - 6 mln zł oraz części III - 7 mln zł, łącznie 65 mln zł.

 

 


 

 

Tryb przetargu ograniczonego

 

 

Brak wpisów w tej kategorii.