Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Obecnie na świecie zużywa się 54 % dostępnych zasobów wody słodkiej, z czego dwie trzecie w rolnictwie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Program dla Wisły i jej dorzecza do roku 2020


Ministerstwo Środowiska nie wyraziło akceptacji na sfinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowania Programu dla Wisły do roku 2030.


Realizacja Programu wynika z ciągłego poszukiwania optymalnych rozwiązań oraz potrzeby pogodzenia różnych poglądów w celu jasnego określenia roli i funkcji Wisły oraz jej dopływów. Przyjęty okres do roku 2020, uznano jako niezbędny dla osiągnięcia stanu równowagi i uporządkowania spraw gospodarowania wodą w dorzeczu, przy konieczności odrabiania ogromu dotychczasowych zaniedbań.


Krótka historia

Wisła - autor: Anna MitraszewskaPrzygotowanie „Programu dla Wisły i jej dorzecza do roku 2020" było inicjatywą podjętą przez organizacje pozarządowe, związane poprzez swoją działalność statutową z Wisłą. W kwietniu 1998 r. w Warszawskim Ratuszu podpisano Deklarację Współpracy na rzecz Wisły i jej dorzecza. Sygnatariuszami Deklaracji były: Liga Morska i Rzeczna w Gdańsku, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, Związek Miast Nadwiślańskich w Toruniu, Rada Regionalna Pomorza Nadwiślańskiego w Grudziądzu, Fundacja Kaskada Dolnej Wisły we Włocławku, Stowarzyszenie Wisły „WISŁA" w Warszawie.

Po spotkaniu sygnatariuszy „Deklaracji Warszawskiej" w kwietniu 1999 r., wystosowano do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP memoriał w sprawie dalszego sposobu zagospodarowywania Wisły. Myśl przewodnią memoriału stanowiła idea zwrócenia się miast i gmin nadwiślańskich ku rzece, która powinna stanowić źródło ich rozwoju. Wystąpienie kończył apel o przyjęcie programu dla Wisły, jako składowej Strategii Rozwoju Gospodarczego Polski.

Z inicjatywy Związku Miast Nadwiślańskich, w dniu 2 czerwca 2000 r. w Toruniu podpisane zostało Porozumienie w sprawie Programu dla Wisły i jej Dorzecza na lata 2000 - 2020. Sygnatariuszami Porozumienia byli: Minister Środowiska, Szef Kancelarii Prezesa RM, Wojewodowie, Marszałkowie Województw i organizacje pozarządowe: Liga Morska i Rzeczna, Stowarzyszenia Dorzecza Wisły „Wisła", Fundacja Kaskady Dolnej Wisły, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Rada Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej oraz Związek Miast Nadwiślańskich Związek Miast Nadwiślańskich powołał Biuro ds. Programu dla Wisły i jej Dorzecza, które przejęło inicjatywę przygotowania Programu.

Prezes Rady Ministrów, rozporządzeniem z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska, powierzył Ministrowi Środowiska obowiązek wykonywania zadań związanych z programem „Wisła - 2020". Biuro ds. Programu dla Wisły i jej Dorzecza, podczas konferencji w Toruniu w dniu 14 czerwca 2003 roku, przekazało wstępną propozycję projektu Programu. Natomiast w dniu 31 sierpnia 2004 r. przekazana została do MŚ ostateczna wersja „Programu Inwestycyjnego dla Wisły 2020", która obecnie jest przedmiotem aktualizacji.

 

Narew - autor: Anna MitraszewskaAktualności

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej podjął prace nad zaktualizowaniem „Programu". W tym celu powołany został pięcioosobowy Zespół składający się z przedstawicieli KZGW oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, administrujących dorzeczem Wisły. Nad prawidłowością prac Zespołu czuwa Rada Programowa. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 16 stycznia 2007 r.

 

Skład Rady Programowej:

 • Zygmunt Babkiewicz
 • Leszek Bagiński
 • Janusz Bielakowski
 • Jacek Bożek
 • Zofia Chrempińska
 • Bernadetta Czerska
 • Andrzej T. Jankowski
 • Jacek Kowalski
 • Wacław L. Kowalski
 • Stanisław Lewandowski
 • Elżbieta Nachlik
 • Przemysław Nawrocki
 • Mieczysław Ostojski
 • Edward Ossowski
 • Przemysław Pasek - II zastępca przewodniczącego Rady Programu
 • Marek Piwowarski
 • Franciszek Pistelok
 • Krzysztof Roman
 • Elżbieta Seltenreich
 • Tomasz Sowiński - I zastępca przewodniczącego Rady Programu
 • Andrzej Tersa
 • Antoni Tokarczuk
 • Jan Winter - przewodniczący Rady Programu
 • Jan Żelazo

Skład Zespołu:

 • Wanda Bielakowska - KZGW, koordynator prac Zespołu
 • Lidia Lubińska - RZGW w Gdańsku
 • Bogusław Wiącek - RZGW w Warszawie
 • Bogdan Cisak - RZGW w Krakowie
 • Artur Wójcik - RZGW w Gliwicach