Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

20 % gatunków ryb słodkowodnych jest na granicy wyginięcia z powodu skażonej wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Program wodno-środowiskowy kraju


 

Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Program wodno-środowiskowy kraju Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej opracowuje w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw środowiska.
Dokument ten obok planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej. Stanowi również realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. Dokument ten określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami, uzgadnianych z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, a następnie zatwierdzanych przez Radę Ministrów i ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
W terminie od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, podczas których wpłynęły również uwagi dotyczące działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju. Mimo, iż zgodnie z art. 14 Ramowej Dyrektywy Wodnej konsultacjom społecznym podlegają wyłącznie projekty planów gospodarowania wodami, jednak z uwagi na fakt, iż w Polsce drugim ważnym dokumentem planistycznym jest Program wodno-środowiskowy kraju, uwagi zgłoszone w procesie konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zostały uwzględnione przy opracowywaniu ostatecznej wersji Programu wodno-środowiskowego kraju.
Ponadto w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji niektórych planów i programów, tzw. strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, uregulowanego w Dziale IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu wodno-środowiskowego kraju” oraz projektu „Programu wodno-środowiskowego kraju”. Uwagi i wnioski zgłaszano w terminie od 22 czerwca 2009 r. do 13 lipca 2009 roku.
Poniżej umieszczono ostateczną wersję Programu wodno-środowiskowego kraju uwzględniającą uwagi z konsultacji społecznych oraz wnioski i zalecenia z „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu wodno-środowiskowego kraju”.

 

Pliki do pobrania:

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju - załącznik 1

Program wodno-środowiskowy kraju - załącznik 2

Program wodno-środowiskowy kraju - załącznik 3

Program wodno-środowiskowy kraju - załącznik 4

Program wodno-środowiskowy kraju - załącznik 5

Program wodno-środowiskowy kraju - załącznik 6