Mapy ISOKGeoportal
DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
CZY WIESZ ŻE...

Dla XXI wieku woda może być tym, czym dla wieku XX była ropa naftowa. (Fortune).

Program wodno-środowiskowy kraju


 

Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Program wodno-środowiskowy kraju Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej opracowuje w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw środowiska.
Dokument ten obok planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej. Stanowi również realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. Dokument ten określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami, uzgadnianych z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, a następnie zatwierdzanych przez Radę Ministrów i ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
W terminie od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, podczas których wpłynęły również uwagi dotyczące działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju. Mimo, iż zgodnie z art. 14 Ramowej Dyrektywy Wodnej konsultacjom społecznym podlegają wyłącznie projekty planów gospodarowania wodami, jednak z uwagi na fakt, iż w Polsce drugim ważnym dokumentem planistycznym jest Program wodno-środowiskowy kraju, uwagi zgłoszone w procesie konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zostały uwzględnione przy opracowywaniu ostatecznej wersji Programu wodno-środowiskowego kraju.
Ponadto w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji niektórych planów i programów, tzw. strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, uregulowanego w Dziale IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu wodno-środowiskowego kraju” oraz projektu „Programu wodno-środowiskowego kraju”. Uwagi i wnioski zgłaszano w terminie od 22 czerwca 2009 r. do 13 lipca 2009 roku.
Poniżej umieszczono ostateczną wersję Programu wodno-środowiskowego kraju uwzględniającą uwagi z konsultacji społecznych oraz wnioski i zalecenia z „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu wodno-środowiskowego kraju”.

 

Pliki do pobrania:

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju - załącznik 1

Program wodno-środowiskowy kraju - załącznik 2

Program wodno-środowiskowy kraju - załącznik 3

Program wodno-środowiskowy kraju - załącznik 4

Program wodno-środowiskowy kraju - załącznik 5

Program wodno-środowiskowy kraju - załącznik 6