Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Co najmniej miliard ludzi na świecie musi maszerować trzy godziny, aby uzyskać dostęp do wody pitnej.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Projekt „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie informatycznego systemu zarządzania zadaniami inwestycyjnymi oraz zadaniami związanymi z utrzymaniem wód"


Projekt „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie informatycznego systemu zarządzania zadaniami inwestycyjnymi oraz zadaniami związanymi z utrzymaniem wód" realizowany w ramach działania 2.1 Wsparcie instytucji osi priorytetowej 2 - Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

 

 

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018

Beneficjent: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Nr projektu: POPT.02.01.00-00-0117/15

 

Cel i zakres projektu:

Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i analizowanie danych przestrzennych oraz danych opisowych dotyczących planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z utrzymaniem wód. Zgromadzone dane ułatwią nadzór, kontrolę i sprawozdawczość nad procesem przygotowania i realizacji inwestycji oraz działań utrzymaniowych realizowanych przez organy gospodarki wodnej, a także umożliwią określenie wpływu inwestycji i działań utrzymaniowych na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wynikających
z Dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz ustawy Prawo wodne.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

-        zaprojektowanie, utworzenie, wdrożenie oraz utrzymanie systemu;

-        dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu;

-        opracowanie dokumentacji szkoleniowej;

-        przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla poszczególnych grup użytkowników.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 2 800 000 PLN

Planowana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 2 380 00000 PLN

Planowana kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 420 000 PLN