Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Jednouchwytowe baterie (łączne do ciepłej i zimnej wody) pozwalają na zaoszczędzenie do 25 proc. zużywanej wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami


.

"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym
dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie..."

(z preambuły Ramowej Dyrektywy Wodnej)


Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. Zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Cel: osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku.

 

Cel wynika z wprowadzenia do polityki zasady zrównoważonego rozwoju i dotyczy:

  • zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu,
  • promowania zrównoważonego korzystania z wód,
  • ochrony wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym,
  • poprawy jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka,
  • zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych,
  • zmniejszenia skutków powodzi i suszy.

Zapisy RDW wprowadzają system planowania gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód opracowywane zostaną plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz program wodno-środowiskowy kraju.

 

Transpozycja
Transpozycja przepisów RDW do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede wszystkim poprzez ustawę Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Ponadto RDW transponowana jest także poprzez ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 z późn. zm.) oraz ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

 

Zobowiązania nałożone na państwa członkowskie UE:

2003 rok

Transpozycja postanowień dyrektywy do prawa krajowego
Wyznaczenie obszarów dorzeczy i ustanowienie kompetentnych władz

2004 rok

Wstępna charakterystyka obszarów dorzeczy
Złożenie Raportu do Komisji Europejskiej z realizacji art. 3 i załącznika I RDW

2005 rok

Złożenie Raportu do Komisji Europejskiej z realizacji art. 5, 6 oraz zał. I, II i III RDW

2006 rok

Opracowanie programów monitoringu wód i obszarów chronionych

2006/2007 rok

Opracowanie oraz konsultacje społeczne harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planu gospodarowania wodami

2007 rok

Złożenie Raportu do Komisji Europejskiej z realizacji art. 8 RDW

2007/2008 rok

Identyfikacja oraz konsultacje społeczne istotnych problemów gospodarki wodnej

2008 rok

Opracowanie oraz konsultacje społeczne projektów planów gospodarowania wodami i projektu programu wodno-środowiskowego kraju

2008/2009 rok

Konsultacje społeczne projektów planów gospodarowania wodami

2009 rok

Opublikowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

2010 rok

Wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych
Przekazanie KE Raportu dot. planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

do 2012

Uruchomienie działań ujętych w programie wodno-środowiskowym kraju

2012 rok

Przekazanie Komisji Europejskiej sprawozdania tymczasowego opisującego postęp we wdrażaniu planowanego programu działań (w terminie trzech lat od opublikowania każdego planu)

2015 rok

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programu wodno-środowiskowego kraju (co 6 lat od daty pierwszej publikacji)

2015/2021/2027

Osiągnięcie dobrego stanu wód i dobrego potencjału

 

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Podstawowymi dokumentami planistycznymi według RDW są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy działań. Transponująca jej zapisy ustawa Prawo wodne również wyróżnia wśród dokumentów planistycznych plany gospodarowania wodami na wyznaczonych w Polsce obszarach dorzeczy oraz program wodno-środowiskowy kraju - odpowiednik programów działań według RDW. Zagadnienia, które powinny zostać ujęte w planach i programie, sprecyzowane zostały odpowiednio w art. 114 i art. 113 a ustawy Prawo wodne.

 

Zgodnie z zapisami art. 119 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy sporządza i aktualizuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

 

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zatwierdza Rada Ministrów i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 

W 2008 r. opracowane zostały projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker. Następnie w terminie od 22.12.2008 r. do 22.06.2009 r. projekty te zostały poddane konsultacjom społecznym. W chwili obecnej wszystkie zebrane uwagi i opinie są szczegółowo analizowane, a te z nich, które będą zasadne, zostaną uwzględnione w ostatecznych wersjach planów.

Ponadto w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy opracowane zostały prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowych projektów planów.

 

Szczegółowe informacje na temat Ramowej Dyrektywy Wodnej dostępne są na stronie: www.rdw.kzgw.gov.pl


Pliki do pobrania:


 

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

 

Szczegółowe informacje na temat aktualizacji planów gospodarowania wodami dostępne są na stronie: www.apgw.kzgw.gov.pl