Mapy ISOKGeoportal
DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
CZY WIESZ ŻE...

80% rzek chińskich jest tak zanieczyszczonych, że uniemożliwiają życie ryb.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej


Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła się praktyczna reorganizacja gospodarki wodnej w Polce. Nowelizacja ustawy Prawo wodne z 1990 roku upoważniła Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do utworzenia jednostek organizacyjnych, realizujących zadania gospodarowania wodami w układzie hydrograficznym. W 1991 roku powołano siedem regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW).

 

Zasadniczy zakres ich prac dotyczył opracowania warunków korzystania z wód dorzecza oraz programów i planów gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony wód w dorzeczu oraz zapobiegania powodziom. Równolegle funkcjonowały okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej, utworzone w celu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa. Z dniem 01 stycznia 2000 roku dokonano połączenia okręgowych dyrekcji z regionalnymi zarządami, sumując ich dotychczasowe zadania i zakładając dalszą reformę gospodarki wodnej w oparciu o nowe Prawo wodne. Od roku 2001 zarządzanie gospodarką wodną sprawuje 7 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

 

W dniu 18 lipca 2001 roku uchwalona została nowa ustawa Prawo wodne, która wprowadziła zarządzanie zasobami wodnymi, z uwzględnieniem podziału Państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Zapis ten był zwieńczeniem długotrwałego procesu prowadzącego do stworzenia stabilnego systemu gospodarowania wodami Polsce.

Poszczególne RZGW działają w obszarze następujących regionów wodnych:


RZGW Gdańsk
ul. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.: +48 58 326 18 88
fax.: +48 58 326 18 89

RZGW Gliwice
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 777 49 51
fax.: +48 32 777 49 99

RZGW Kraków
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.: +48 12 423 21 41
fax.: +48 12 423 21 53

RZGW Poznań
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
tel.: +48 61 856 77 00
fax.: +48 61 852 57 31

RZGW Szczecin
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.: +48 91 441 12 00
fax.: +48 91 441 13 00

RZGW Warszawa
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.: +48 22 587 02 10
fax.: +48 22 587 02 04

RZGW Wrocław
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.: +48 71 328 41 38
fax.: +48 71 328 50 48