Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

90 % miejskich ścieków w krajach rozwijających się jest odprowadzanych do rzek, jezior i wód przybrzeżnych bez jakiegokolwiek oczyszczania.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


30.11.2015
Konsultacje Projektu AKPOŚK 2015 oraz prognozy oddziaływania na środowisko przedłużone

Szanowni Państwo


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Pan Mariusz Gajda podjął decyzję o przedłużeniu czasu trwania konsultacji społecznych Projektu AKPOŚK2015 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla AKPOSK2015 do dnia 18.12.2015 r. Decyzja pozwoli na dokładną analizę oraz umożliwi przekazanie ewentualnych opinii do ww. dokumentów.

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

Dokumenty w wersji papierowej udostępnione są do wglądu w siedzibie:

 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Wydział Ochrony Wód

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, piętro VI, pok. 630

 

Dokumenty projektu AKPOŚK 2015, prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag w wersji elektronicznej można pobrać za pomocą poniższych linków :

 

Projekt aktualizacji

Tabela AKPOŚK2015

Prognoza

Załączniki do prognozy

1.       http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/zalacznik-1-raport-metodologiczny.pdf

2.       http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/zalacznik-2-analiza-zgodnosci.pdf

3.       http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/zalacznik-3-struktura-warstw.pdf

 

Formularz zgłaszania uwag

 

Pliki są również dostępne na stronie: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html

 

Osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi i wnioski do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu właściwego do ich rozpatrzenia do dnia 18.12.2015 r.:

  • drogą elektroniczną na adresy e-mail: joanna.anczarska@kzgw.gov.pl oraz wojciech.nasilowski@kzgw.gov.pl
  • drogą pocztową, na podany powyżej adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dopiskiem „konsultacje społeczne SOOŚ AKPOŚK2015". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą" termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (KZGW) w terminie dwóch dni od 18.12.2015 roku.
  • osobiście w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Na chwilę obecną nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska został poinformowany o możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

 

UWAGA:

W dokumencie AKPOŚK2015 uwzględnione są tylko i wyłącznie aglomeracje posiadające obowiązujące rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa podjętą do 28.02.2015 r.  Nie przewiduje się uwzględniania aglomeracji bez aktywnego aktu prawa miejscowego lub wyznaczonych po ustalonym terminie.

Zakres zgłaszanych uwag nie stanowi podstawy do aktualizacji nowych planów inwestycyjnych, których nie przedstawiono w ankietach na potrzeby opracowania dokumentu.

 

Informujemy ponadto, że Master plan dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Środowiska dnia 15.05.2015 r. ,który posłużył do przygotowania projektu AKPOŚK2015, jest dokumentem zamkniętym i nie ma możliwości dokonywania w nim zmian.