Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Tylko jeden przeciętny Amerykanin zużywa dziennie od 370 do 666 l wody w domu. Przeciętna rodzina afrykańska zużywa ok. 19 l wody dziennie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
27.04.2017
Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych...

26.04.2017
Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, pod adresem: https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych-kposk/piata-aktualizacja-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych/, pojawiła się informacja o rozpoczęciu uzgodnień dla projektu...

13.04.2017
Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dni: 1) 2 maja, 16 czerwca, i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy ; 2) 13 maja, 24 czerwca...

12.04.2017
Zgodnie z wymogami art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej dokonali weryfikacji wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł...

03.04.2017
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, działając w oparciu o Umowy Pożyczki nr 7436-POL i nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu...

22.03.2017
Z okazji Światowego Dnia Wody w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja naukowa pod hasłem przewodnim „Wastewater” – „Why waste water?”. Połączona była ze spotkaniem i przyjęciem wspólnego oświadczenia ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną państw Grupy Wyszehradzkiej...

14.03.2017
W czwartek 9 marca br. odbyło się I spotkanie Grupy Roboczej ds. udrożnienia Kanału Gliwickiego pod przewodnictwem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach...

10.03.2017
3 marca br. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej gościł przedstawicieli chińskiej prowincji Henan. Delegacji przewodniczył pan Wu Jianxin, Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych Prowincji Henan, a w jej składzie znaleźli się także reprezentanci instytucji zajmujących się m.in. hydrologią oraz...

02.03.2017
W czasie trwania konsultacji społecznych projektu „Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy" (12.08.2016 r. -12.02.2017 r.) od Interesariuszy wpłynęło 13 wniosków z łącznie 23 uwagami/komentarzami/opiniami do wystawionych...

22.02.2017
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował zestaw informacji ułatwiających gospodarowanie wodami na obszarach dorzeczy. Załączone materiały mogą ułatwić przygotowanie dokumentacji i wyszukiwanie niezbędnych informacji. KZGW zastrzega jednocześnie, że materiały mają jedynie charakter...

10.02.2017
Na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem...