Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Tylko 3% wody na świecie jest wodą słodką i tylko 1% jest dostępny dla człowieka (United States Environmental Protection Agency).

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
16.01.2017
Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych...

04.01.2017
Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu, związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, służącego sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach...

23.12.2016
Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem...

22.12.2016
13 grudnia 2016 r. w siedzibie NFOŚiGW Pani Iwona Koza, p.o. Prezesa KZGW oraz Pan Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Pan Janusz Topolski, Główny Księgowy podpisali cztery umowy o dofinansowanie projektów dotyczących opracowania kluczowych dokumentów planistycznych służących...

14.12.2016
Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Ochrony Wód Morskich (KPOWM) 2 grudnia 2016 r. KPOWM jest dokumentem strategicznym dla gospodarki wodnej, który określa optymalny zestaw działań naprawczych niezbędnych do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich. Konieczność opracowania...

13.12.2016
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy wsparciu Ministerstwa Środowiska oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zakończył realizację inwestycji pn. „Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego". Podczas konferencji, która odbyła się...

28.11.2016
24 listopada 2016 r. we Wrocławiu odbyła się uroczystość przekazania Przewodnictwa w Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ). Nową Przewodniczącą na lata 2017-2019 została Pani Iwona Koza, p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Pełniąca tę funkcję...

24.11.2016
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej poprowadzi publiczną prezentację założeń do projektu „Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej”. Projekt przygotowany jest w  odpowiedzi na konkurs dot. dofinansowania projektów w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość...

22.11.2016
W dniach 8 - 9 listopada 2016 roku w m. Goniądz (Rzeczpospolita Polska) odbyło się V. Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych.   Spotkanie prowadzili:   ze Strony polskiej - pani Iwona Koza – p.o. Prezesa KZGW ze Strony litewskiej – pani Aldona Margerienë – Zastępca...

27.10.2016
Polsko-czeski Zespół Ekspertów ds. oddziaływania Kopalni Węgla Brunatnego Turów na terytorium czeskie obradował 30 września 2016 roku w Bogatyni. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele polskich i czeskich urzędów i instytucji związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną, geologią...

24.10.2016
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wystąpił do niedawnego wykonawcy systemu Informatycznego ISOK - firmy Qumak z wezwaniem do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w związku z niezrealizowaniem piątego etapu prac nad systemem informatycznym ISOK.   - Po ostatnich, prasowych...