Projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 – materiał archiwalny

 

Uwaga: Prace nad projektem zostały wstrzymane i projekt nie został wprowadzony w życie ze względu na brak niezbędnych przepisów w ustawie Prawo wodne z 18 lipca 2011 roku.

 


 

wrzesień 2011 r. Wznowienie prac nad przygotowaniem PWP,

 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje o wznowieniu procedury zatwierdzania projektu Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016). Zmiany w gospodarce wodnej w zakresie reformy zarządzania, jakie proponuje projekt Polityki wodnej państwa, wymagają zmian w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Rozpoczęcie prac nad nową ustawą jest również zobowiązaniem wynikającym z Dezyderatu nr 1 z 17 sierpnia 2011 r. Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projekty ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, do Prezesa RM w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem nowego tekstu ustawy Prawo wodne.

W KZGW zainicjowano prace związane z przygotowaniem reformy gospodarki wodnej kraju. Będą one realizowane równolegle z przygotowywaniem nowego prawa wodnego.

 


czerwiec 2011 r. Wstrzymanie prac nad przygotowaniem PWP,

 

Uprzejmie informujemy Państwa, iż prace nad przygotowaniem Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016 roku) zostały wstrzymane (na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych) do czasu zakończenia procedury legislacyjnej rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Projekt ustawy przekazany został do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (nr druku sejmowego 4184).

 

Prace Komisji Nadzwyczajnej można śledzić na stronie www.sejm.gov.pl w zakładce Komisje Sejmowe.

 

 


 

maj 2011r. Podsumowanie procedury ooś przeprowadzonej dla Polityki wodnej państwa.

 

POLITYKA WODNA PAŃSTWA DO ROKU 2030

(Z UWZGLĘDNIENIEM ETAPU DO 2016)

P O D S U M O W A N I E

procedury oceny oddziaływania na środowisko - opiniowanie i udział społeczeństwa

 

Istotnym elementem opracowywania dokumentów o charakterze strategicznym, a do nich należy Polityka wodna państwa do 2030 roku (z uwzględnieniem etapu 2016), jest procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jej podstawowym elementem jest prognoza, której zakres został uzgodniony z organami ochrony środowiska i państwowej inspekcji sanitarnej.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

- organ opracowujący projekt dokumentu, (tu projekt Polityki wodnej państwa), poddaje go wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy (tu - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu),

- zapewni możliwość udziału społeczeństwa.

 

Zgodnie z art. 55 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu, bierze pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie, opinie w/w organów oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku udziałem społeczeństwa.

 

1) Realizacja ustaleń Prognozy. Konkluzje z oceny strategicznej

Celem Prognozy była ocena, w jakim stopniu projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju oraz określenie prawdopodobnych skutków środowiskowych jej wdrożenia. Prognoza umożliwiła zweryfikowanie ustaleń Polityki wodnej państwa pod kątem spełnienia kryteriów trwałego
i zrównoważonego rozwoju.

Spośród analizowanych oddziaływań, w Prognozie wskazano, iż najkorzystniejszymi skutkami realizacji ustaleń będą:

 • poprawa stanu wód,
 • poprawa dostępności do wód o dobrej jakości,
 • poprawa bezpieczeństwa powodziowego,
 • uporządkowanie systemu prawnego, organizacyjnego i finansowego.

Ponadto w Prognozie wykazano, iż w wyniku wprowadzenia ustaleń Polityki, poprawi się funkcjonowanie głównych korytarzy ekologicznych bazujących na podstawowym układzie hydrograficznym kraju. Ustalenia te będą również sprzyjać spójności systemu obszarów Natura 2000 w kontekście umocnienia powiązań przyrodniczych o charakterze transgranicznym.
W przypadku planowanych działań hydrotechnicznych, szczególnie w obrębie obszarów problemowych ochrony przeciwpowodziowej, wskazana została potrzeba uwzględnione działań łagodzących i minimalizujących oddziaływania. Potrzeba takiego postępowania uwzględniona została w Polityce.

 

Nieuzasadniona stała się obawa, iż działania dotyczące rozwoju hydroenergetyki i żeglugi śródlądowej mogą wpływać ujemnie na możliwość osiągnięcia dobrego stanu wód oraz utrzymania ciągłości ekologicznej korytarzy ekologicznych. Obiekty hydroenergetyczne, jak wskazuje Polityka, będą realizowane przede wszystkim na istniejących obiektach piętrzących, natomiast działania z zakresu żeglugi śródlądowej w omawianym okresie perspektywicznym, będą polegały głównie na modernizacji istniejących budowli hydrotechnicznych
i odtwarzaniu szlaków wodnych. Działania te realizowane zgodnie z ustawowymi wymogami muszą uwzględniać minimalizację negatywnych oddziaływań. Niezależnie od proekologicznego ujęcia w Polityce, inwestycji z zakresu odnawialnej energetyki wodnej
i żeglugi śródlądowej - działania te pozostają w zgodzie z Ramową Dyrektywą Wodną, która za konieczne uznaje „dalsze integrowanie ochrony i zrównoważonego gospodarowania wodą z innymi dziedzinami polityk wspólnotowych, takich jak energetyka, transport, turystyka, rolnictwo, itp. Niniejsza dyrektywa powinna tworzyć podstawę do dalszej integracji poszczególnych obszar polityk".

Polityka wodna państwa, zgodnie z oceną Prognozy, wyznacza kierunki reformowania gospodarki wodnej.

Przyjęte przez Rząd zmiany systemu zarządzania rozwojem Polski, skutkują koniecznością zapewnienia spójności sektorowych dokumentów strategicznych z zakresu gospodarowania wodami z długo- i średniookresową strategią rozwoju kraju oraz innymi dokumentami strategicznymi takimi jak: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR) oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK).

Tak więc projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) wobec istotnych zmian w otoczeniu polityczno-decyzyjnym, stanęła przed wyzwaniem zainicjowania skutecznego procesu równoważenia gospodarowania wodami w warunkach przesądzeń i ustaleń takich dokumentów, jak: Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, Program wodno-środowiskowy kraju, a przede wszystkim Polityka ekologiczna państwa oraz przewidywanych trendów i przewartościowań polityki regionalnej
w horyzoncie średniookresowym i polityki przestrzennej w horyzoncie długookresowym.

 

2) Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 w/w ustawy

Opinia Głównego Inspektora Sanitarnego

W trybie art. 54 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w dniu 25 czerwca 2010 r. wydana została opinia przez Głównego Inspektora Sanitarnego do projektu dokumentu pn.: Polityka wodna państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Opinia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

W trybie art. 54 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wydana została w dniu
9 września 2010 r. opinia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu dokumentu pn.: Polityka wodna państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

3) Przeprowadzenie konsultacji społecznych

Projekt Polityki wodnej państwa wraz Prognozą oddziaływania na środowisko umieszczony został na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wraz z informacją
o wyłożeniu wersji drukowanej w siedzibie Krajowego Zarządu przy ul. Świętokrzyskiej 36. Ponadto, w ramach konsultacji społecznych, zorganizowane zostały dwa spotkania:
w Warszawie 24 czerwca 2010 r. (w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej) oraz w Poznaniu 30 czerwca 2010 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Celem spotkań była prezentacja Polityki wodnej państwa, wniosków i rekomendacji wynikających
z Prognozy oddziaływania na środowisko, a także dyskusja nad wymienionymi dokumentami z możliwością składania uwag.

 

W wyniku konsultacji, do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej napłynęły łącznie 693 uwagi. Odnosiły się one do wszystkich zagadnień ujętych w projekcie Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016 r.) oraz do niektórych danych zawartych w Diagnozie.

 

W uwagach odnoszących się do projektu Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) wskazywano na błędy i niedoskonałości merytoryczne tekstu, proponowano nowe zapisy, protestowano przeciw nadmiernej ekologizacji przy jednoczesnym marginalizowaniu spraw gospodarki wodnej, zgłoszono wiele uwag dotyczących wyeksponowania spraw dotyczących zaniedbania dróg wodnych i rozwoju odnawialnej energetyki wodnej, upominano się o wskazanie wielu nowych inwestycji zwłaszcza w ochronie przed powodzią. Wiele uwag dotyczyło spraw wdrażania reformy gospodarki wodnej i jej finansowania. Uwypuklona została kwestia wzmocnienia rangi gospodarki wodnej oraz samodzielności urzędu. W szeregu uwagach wskazywano na potrzebę edukacji społeczeństwa, zwrócono uwagę na brak absolwentów wyższych uczelni
w zakresie budownictwa wodnego oraz na zbyt małe wykorzystywanie potencjału badawczego instytutów itd.

 

Po przeanalizowaniu wszystkich uwag zgłoszonych do projektu Polityki wodnej państwa do 2030 roku (z uwzględnieniem etapu 20160), z ogólnej liczby 693 uwag uwzględniono 65 %, częściowo uwzględniono 7%. Wielu uwag nie przyjęto, i te stanowią 28%. Nie uwzględniono ich m.in. ze względu na:

 • uregulowanie istniejącymi przepisami prawa proponowanego zakresu zgłaszanych uwag,
 • sprzeczności kompetencyjne,
 • omówienie w projekcie dokumentu zgłaszanych zagadnień,
 • zbyt dużą szczegółowość zgłaszanych propozycji,
 • brak możliwości wprowadzania dodatkowych inwestycji,
 • sprzeczność z zapisami RDW i Prawa wodnego,
 • informacyjny charakter uwagi,
 • nieracjonalny charakter uwagi,
 • brak możliwości określania w Polityce wytycznych i wymagań technicznych.

 

Uwagi wprowadzone do tekstu projektu Polityki wodnej państwa do 2030 roku (z uwzględnieniem etapu 2016) przekształciły dokument w stosunku do wersji przedstawionej do konsultacji, jednakże nie wpłynęły na zasadniczy kształt merytoryczny. Ma to znaczenie
z punktu widzenia przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko. Wersja „pokonsultacyjna" dokumentu nie wymaga przeprowadzenia, ani ponownej, ani uzupełniającej Prognozy.

 

Pełna dokumentacja związana z procedurą przygotowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) oraz dokumentacja zgłoszonych uwag w zestawieniu tabelarycznym pozostaje do wglądu w archiwum Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Warszawa, 2011

 

Projekt Polityki wodnej państwa do 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) - po konsultacjach społecznych i po uzgodnieniach wewnątrzresortowych.

Prognoza do  Polityki wodnej państwa do 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) - po konsultacjach społecznych.

Załącznik nr 1 do Prognozy do Polityki wodnej państwa do 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) - po konsultacjach społecznych.

Załącznik nr 2 do Prognozy do Polityki wodnej państwa do 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) - po konsultacjach społecznych.

 


 

Konsultacje społeczne projektu Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)

 

Konsultacje społeczne projektu Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko