24 listopada 2016 r. we Wrocławiu odbyła się uroczystość przekazania Przewodnictwa w Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ). Nową Przewodniczącą na lata 2017-2019 została Pani Iwona Koza, p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Pełniąca tę funkcję w latach 2014-2016, Pani Heide Jekel, złożyła nowej Przewodniczącej gratulacje i życzyła powodzenia na tym odpowiedzialnym stanowisku.

Uroczystość przekazania była połączona z obchodami jubileuszu 20-lecia MKOOpZ. W obchodach wzięli udział przedstawiciele rządów Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej, a także obecni jak i byli członkowie MKOOpZ.

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry została powołana w 1996 roku. Do jej podstawowych celów należą działania zmierzające do osiągnięcia „dobrego stanu” wód powierzchniowych i podziemnych, zapobieganie i redukcja zanieczyszczeń, utrzymanie i ochrona ekosystemów wodnych oraz ograniczanie ryzyka powodziowego na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry. Komisja w swoich działaniach realizuje zadania wynikające z unijnych dyrektyw – Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Przewodnictwo w MKOOpZ obejmują jej członkowie - Polska, Niemcy i Czechy zamiennie co 3 lata