Rada Ministrów przyjęła 18 października plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz aktualizację planów gospodarowania wodami. Po opublikowaniu obu dokumentów w dzienniku ustaw, staną się one oficjalnymi aktami prawnymi regulującymi działania w gospodarce wodnej.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są dokumentami planistycznymi opisującymi aktualny stan ochrony przeciwpowodziowej oraz zawierającymi katalog działań mających na celu redukcję ryzyka powodziowego na terenach zagrożonych. PZRP opracowano dla 3 obszarów dorzeczy - Odry, Wisły i Pregoły. Łączna wartość inwestycji rekomendowanych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym do realizacji do roku 2021 sięgnęła 11,645 mld zł.

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Niemna, Łaby, Świeżej, Jarft, Pregoły, Ücker są dokumentami strategicznymi, które opisują stan wód w Polsce, wyznaczają cele i zalecane zadania prowadzące do osiągniecia dobrego stanu wód. APGW zawierają również listę inwestycji, które mogą pogorszyć stan wód, ale są niezbędne dla rozwoju gospodarki i przewidują kompensację wpływu środowiskowego. Koszt realizacji działań rekomendowanych dla utrzymania lub poprawy stanu wód oszacowano na ok. 27 mld zł.

Przyjęte przez Radę Ministrów aPGW zawierają m.in. zaktualizowaną listę inwestycji mogących oddziaływać negatywnie na stan wód w Polsce oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, które powinniśmy osiągnąć. Przyjęcie aPGW przez Radę Ministrów pozwoli na uruchomienie środków finansowych przewidzianych dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności UE na lata 2014-2020, które obejmują m.in. realizację działań związanych z gospodarką wodną/wodno-ściekową. Dokumenty te mają również znaczenie dla realizacji projektów związanych z gospodarką wodną oraz żeglugą śródlądową.

Szczegółowe plany, po publikacji w dzienniku ustaw, dostępne będą na stronach:

PZRP - www.powodz.gov.pl

aPGW - www.apgw.kzgw.gov.pl

oraz - www.dziennikustaw.gov.pl