Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Ochrony Wód Morskich (KPOWM) 2 grudnia 2016 r.

KPOWM jest dokumentem strategicznym dla gospodarki wodnej, który określa optymalny zestaw działań naprawczych niezbędnych do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Konieczność opracowania KPOWM nakłada na kraje członkowskie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (ramowa dyrektyw w sprawie strategii morskiej).

W ramach KPOWM zaproponowano 55 nowych działań edukacyjnych, prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i kontrolnych, które kierowane są zarówno do użytkowników wód morskich, jak i wód śródlądowych.

KPOWM zaplanowano na lata 2016-2020, ale nie zakłada się osiągnięcia celów środowiskowych przed 2027 rokiem.

Dokument został przekazany do Komisji Europejskiej, która ma 6 miesięcy na jego ocenę.