Drukuj

Krajowe Forum Wodne 2015.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zaprosił ekspertów i praktyków zarządzania zasobami wodnymi do dyskusji na temat najważniejszego dla Polski zasobu naturalnego – wody. Podczas dwudniowej konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie nie zabraknie dyskusji o gospodarce wodnej w Polsce, zapewnieniu Polakom stałego dostępu do wody i zabezpieczeniu ich przed jej nadmiarem.

Krajowe Forum Wodne 2015, zorganizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej pod honorowym patronatem Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego, poświęcone jest strategicznym dla gospodarowania i zarządzania wodami w Polsce dokumentom: aktualizacji Planów gospodarowania wodami (aPGW) oraz Planom Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). 9 i 10 czerwca Stadion Narodowy będzie miejscem wymiany poglądów, dyskusji i spotkań przedstawicieli wszystkich grup kształtujących i zainteresowanych polską gospodarkę wodną: administracji rządowej, samorządowej, naukowców, przedstawicieli branż wodnych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Zagadnienia wodne dotyczą wszystkich, choć nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Bez wody nie ma życia – to prawda tak oczywista, że często o tym zapominamy. Dopóki płynie z kranu, jest w rzece, jeziorze na tyle czysta, że można się w niej kąpać i nad nią wypoczywać to nie ma tematu – powiedział minister Maciej Grabowski. Dlatego dziękuję Państwu, że tu przyjechaliście i rozmawiamy o tym jak gospodarować tym coraz rzadszym dobrem aby każdy mieszkaniec naszego kraju miał dostęp do dobrej, zdatnej do picia wody, a każda dziedzina gospodarki mogła mieć jej pod dostatkiem, bez szkody dla środowiska i przyrody. Równie ważna jest odpowiedź na pytanie: Co zrobić aby każdy chciał jak najbardziej oszczędnie i efektywnie z niej korzystać oraz jak zapewnić bezpieczeństwo powodziowe. To właśnie dlatego tak ważne jest strategiczne myślenie o gospodarowaniu wodą - dodał minister.

Zarządzanie zasobami wodnymi w kraju jest szczególnie istotne z punktu widzenia współpracy międzynarodowej. Skuteczne zarządzanie gospodarką wodną i osiągnięcie dobrego stanu wód jest jednym z najważniejszych celów każdego kraju UE. Potwierdza to Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) opracowana przez Radę i Parlament Europejski, która określa osiągniecie dobrego stanu wód jako wspólny cel krajów UE.

Nadszedł czas aby zmienić podejście do gospodarki wodnej. Musimy nauczyć się myśleć o wodzie jako o dobru strategicznym, niezbędnym do życia. Aktualizacja Planów gospodarowania wodami i przygotowanie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym to rodzaj testu. Czy umiemy myśleć „wodnie” tzn. mając na celu poprawę jakości wód, zachowanie jej zasobów ale jednocześnie zaspokajając potrzeby „wodne” mieszkańców, przemysłu, rolnictwa, transportu itd. To niezwykle trudne. Dlatego tak ważne są dokumenty strategiczne zbierające potrzeby i wskazujące możliwości ich zaspokojenia – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ. – Ale to nie wszystko. Dopiero odpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi pozwoli nam zapewnić także i następnym pokoleniom dobry dostęp do wody i właściwe oszczędne jej wykorzystywanie. Z tego powodu w ministerstwie środowiska przygotowaliśmy reformę gospodarowania wodami w Polsce. Bez pełnego rozdzielenia kompetencji i uporządkowania organizacji administracji wodnej w Polsce oraz bez zapewnienia stabilnego finansowania nie ma szans na realizację działań wskazanych w aPGW i PZRP. Nie ma też szans na poprawną realizację bieżących prac utrzymaniowych czy prowadzenia inwestycji – dodał wiceminister.

Plany gospodarowania wodami oraz Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym są integralną częścią długoterminowej strategii zarządzania zasobami wody w Polsce. Według Prezesa KZGW, Witolda Sumisławskiego nowe myślenie o gospodarce wodnej wymaga strategicznego, przemyślanego i zoptymalizowanego podejścia do zarządzania gospodarką wodną.

Planowanie w gospodarce wodnej ze swej natury musi dotyczyć wszystkich dziedzin życia i wszystkich sektorów gospodarki. Musimy patrzeć na wodę jak na najważniejsze dobro i niezbędny element naszej egzystencji. Nie ma takiej dziedziny naszego życia, która mogłaby się obejść bez niej. Na szczęście możemy zmienić podejście do gospodarki wodnej i po raz pierwszy planować zarządzanie zasobami wody w nowoczesny i efektywny sposób. – zapewnia Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Witold Sumisławski – Obecnie pracujemy nad planami, które są elementem długoterminowego i strategicznego zarządzanie gospodarką wodną. Wagę takiego podejścia do wody potwierdziły również konsultacje społeczne aPGW i PZPR. Cieszy nas zaangażowanie Polaków i reprezentujących ich instytucji w rozwój gospodarki wodnej i oczywiście zapraszamy do dyskusji merytorycznej i zgłaszania uwag. – dodaje Sumisławski.

Konsultacje projektów aktualizacja Planów gospodarowania wodami i Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym to niezwykle ważny głos społeczny w debacie dotyczącej priorytetowych dla polskiej gospodarki wodnej dokumentów. Każdy może jeszcze wziąć udział w konsultacjach planów – aPGW i PZRP – i dołączyć do tysięcy już zaangażowanych osób. Proces uzgodnień społecznych potrwa do 22 czerwca br. Uwagi do dokumentów można nadal zgłaszać poprzez formularze zamieszczone na stronach www.konsultacjedlawody.pl i www.powodz.gov.pl.

Po zakończeniu konsultacji, wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone, a ostateczne wersje obu dokumentów zatwierdzi Rząd RP.

Krajowe Forum Wodne, w odróżnieniu od innych seminariów dla ekspertów, jest ukierunkowane na szeroką, angażującą wszystkie grupy społeczne, debatę dotyczącą gospodarki wodnej. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 2007 roku.