Drukuj

15 maja 2015 r. kierownictwo resortu środowiska przyjęło Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG, który przekazany został Komisji Europejskiej.

W Master Planie umieszczono tylko aglomeracje posiadające obowiązujące rozporządzenie Wojewody lub uchwałę Sejmiku Województwa podjętą do 28.02.2015 r. Aglomeracje nieutworzone, zlikwidowane lub z uchwałami podjętymi w terminie późniejszym nie były brane pod uwagę nawet w przypadku przesłania uzupełnionej ankiety.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska (Departament Funduszy Europejskich, Departament Zasobów Wodnych) brak ujęcia w Master Planie będzie skutkował wykluczeniem aglomeracji z możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej. Wynika to wprost z zapisów POIiŚ oraz RPO, w których inwestycje ubiegające się o dofinansowanie muszą być uwzględnione w Master Planie. Obecność w Master Planie nie decyduje jednak o przyznaniu dofinansowania, dlatego tez trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku nie uzyskania dofinansowania zgłoszone inwestycje będą musiały zostać zrealizowane ze środków własnych gmin.

Więcej pod adresem:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych