Drukuj

Podczas Krajowego Forum Wodnego Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witold Sumisławski wręczył nagrody zasłużonym pracownikom gospodarki wodnej w Polsce.

„Laur Wodny”, nagroda Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ustanowiona w 2008 r. jest uhonorowaniem zasług dla gospodarki wodnej w Polsce - zaangażowanie, nadawanie nowego impulsu oraz troskę o rozwój gospodarki wodnej w Polsce. Fundatorem nagrody jest Prezes KZGW. Laury wodne przyznaje Kapituła Laurów powoływana przez Prezesa KZGW. Dotychczas nagrodą Lauru wodnego uhonorowano 14 osób. Przyznawana jest w trzech kategoriach:

I. Indywidualna,

II. Organizacja,

III. Za osobistą pasję i zaangażowanie w pracę na rzecz gospodarki wodnej.

W tym roku Laur Wodny 2015 w kategorii indywidualnej otrzymał Stanisław Wroński, Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. dróg wodnych. Nagroda została mu przyznana w uznaniu zasług dla działań na polu rewitalizacji i rozwoju obszarów przywodnych oraz dróg i szlaków wodnych. Stanisław Wroński jest aktywnym i skutecznym propagatorem przywrócenia nadrzecznej tożsamości Bydgoszczy, rozwoju i rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego i Międzynarodowych Dróg Wodnych E-70 i E-40. Jego dorobek, działalność, konsekwencja i entuzjazm w sposób bezsprzeczny przyczyniły się do sytuacji, w której województwo kujawsko-pomorskie, jak i sama Bydgoszcz są postrzegane wyjątkowo pozytywnie i uznane w kraju.

Laur Wodny 2015 w kategorii „Organizacja” został przyznany Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Nagrodę odebrała Dorota Jakuta, Prezes Izby. We wrześniu 1992 r. pod aktem założycielskim Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” podpisało się ponad 120 przedsiębiorstw. Dziś zrzesza 450 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. W efekcie licznych inicjatyw i starań w dniu 7 czerwca 2001 r. uchwalona została pierwsza branżowa regulacja: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Izba stała się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy firmami wodno-kanalizacyjnymi we wszystkich aspektach ich działalności. Izba prowadzi również działalność szkoleniową a od 1993 r. corocznie jest organizatorem najważniejszych w Polsce Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN.

Laur Wodny 2015 „za osobistą pasję i zaangażowanie w prace na rzecz gospodarki wodnej” został przyznany Kazimierzowi Cebulakowi, dyplomowanemu inżynierowi budownictwa wodnego (specjalizacja: regulacja rzek i budowa kanałów). W imieniu laureata nagrodę odebrała Pani Halina Czarnecka, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Kazimierz Cebulak jest autorem projektów technicznych regulacji rzek, budowli wodnych i ekspertyz hydrologicznych i melioracyjnych systemów polderowych oraz współautorem planów perspektywicznych regionu delty Wisty i Żuław. Po przejściu na emeryturę dalej interesuje się problemami gospodarki wodnej, melioracji i zabezpieczenia od żywiołu wodnego. Przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie, według dwóch generalnych zasad:

- „zapewnienia rzekom przestrzeni a ludziom bezpieczeństwa” oraz

- „gdy pracujesz z wodą, musisz ją znać i szanować, gdy trudzisz się, by ją ujarzmić, musisz wiedzieć, że pewnego dnia może wezbrać i obrócić cały twój trud w niwecz”.

Wręczono również Kroplę Wody. Nagroda ta powstała w 2001 r. z inicjatywy Andrzeja Krefta, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie , w dziesiątą rocznicę wprowadzenia w Polsce zarządzania gospodarką wodną na obszarach dorzeczy. Kroplę Wody za szczególne zasługi dla gospodarki wodnej w Polsce przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą wszyscy dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nagrodę do tej pory przyznano 19 osobom.

Decyzją Kapituły Kroplę Wody 2015 otrzymała Lucyna Osuch-Chacińska z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W imieniu laureatki nagrodę odebrała Teresa Kado, Naczelnik Wydziału Prawnego i Orzecznictwa KZGW. Lucyna Osuch-Chacińska od ponad 30 lat jako pracownik naczelnych organów administracji państwowej zajmuje się orzecznictwem administracyjnym w gospodarce wodnej, jak również opracowuje interpretacje przepisów prawa wodnego. Jest współautorką aktualnie obowiązującej ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 roku i przepisów wykonawczych oraz komentarza do tej ustawy, wydanego w 2002 roku. Prowadzi szkolenia i seminaria z prawa wodnego dla pracowników gospodarki wodnej i budownictwa, projektantów, użytkowników, a także samorządowców. Za pracę w tej dziedzinie została odznaczona licznymi medalami i odznaczeniami państwowymi.