Drukuj

2 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowe Prawo wodne – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne zastąpi obowiązującą ustawę z dnia 18 lipca 2001 r., która reguluje gospodarowanie wodami, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami.

Nowe Prawo wodne powstało w odpowiedzi na potrzebę stworzenia efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej. Stanowi o odpłatności za usługi wodne przekraczające zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód. Ustanowienie takiej regulacji było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zobowiązania te wynikają z  Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tak zwanej „Dyrektywy wodnej”.

Ustawa zmienia system zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Organy dotychczas właściwe w tej sprawie zostaną zastąpione przez nowy podmiot – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwany dalej „Wody Polskie”. Będzie on realizował politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. Ponadto „Wody Polskie” będą wykonywać prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, ale z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Zgodnie z przepisem przejściowym do końca 2019 r. nie będzie można zmienić wysokości obowiązujących taryf opłat za wodę.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem niektórych jej przepisów. Następnego dnia po opublikowaniu ustawy w „Dzienniku ustaw” obowiązywać zaczną jej przepisy dotyczące m.in. ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami ze źródeł rolniczych oraz przepisy wprowadzające zmiany w ustawie z dnia 7 czerwca 2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wcześniej zaczną obowiązywać też przepisy umożliwiające Prezesowi Rady Ministrów przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w celu realizacji tej ustawy.

31 grudnia natomiast mają wejść w życie przepisy, na podstawie których Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej podpiszą protokoły zdawczo-odbiorcze o przejęciu przez tego ministra uprawnień właścicielskich do składników mienia ruchomego o szczególnym znaczeniu transportowym.

Więcej informacji na stronach  http://www.prezydent.pl oraz http://www.sejm.gov.pl/