Niektóre z przepisów nowego Prawa wodnego już obowiązują. W środę (23 sierpnia) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1566). Następnego dnia po ogłoszeniu (24 sierpnia) weszły w życie artykuły Prawa wodnego dotyczące m.in. ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Art. 102 ustawy Prawo wodne stanowi, że produkcję rolną, w tym jej działy specjalne, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, prowadzi się w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie. Ustawa zobowiązuje ministra właściwego do spraw rolnictwa, by w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa, opracował zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania. Ustawa przewiduje (art. 104), że w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zostanie opracowany i wdrożony na terenie całego kraju program działań. Będzie on m.in. określał warunki, w których wykorzystanie niektórych rodzajów nawozów jest zabronione. Obowiązuje już również przepis mówiący, że zastosowana w ciągu roku dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Powyższe przepisy oznaczają zmianę sposobu stosowania w Polsce dyrektywy azotanowej, gdyż nie będą już wyznaczane obszary szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego (OSN), a program działań obowiązywał będzie na terenie całego kraju. Taki sposób realizacji zapisów dyrektywy przyczyni się do lepszej ochrony śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, a w konsekwencji ograniczy dopływ związków biogennych do Morza Bałtyckiego.

Przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne zostały wprowadzone zmiany m.in. w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Od 24 sierpnia br. w rozumieniu tej ustawy wody opadowe lub roztopowe nie są uznawane za ścieki.

Ustawa przewiduje, że minister środowiska w ciągu 14 dni, licząc od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy, powoła pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich. Jego zadaniem będzie sporządzenie szczegółowego harmonogramu procesu włączenia Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej do nowego podmiotu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Będzie odpowiadał za realizację zadań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie tego procesu. Pełnomocnik będzie też wykonywał określone w ustawie zadania i kompetencje Prezesa Wód Polskich do czasu jego powołania, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Prawa wodnego, tzn. do końca czerwca. Nowe Prawo wodne przewiduje również, że w ciągu 7 dni od jego ogłoszenia, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przygotuje plany finansowe Wód Polskich i przekaże te plany ministrowi właściwemu do spraw budżetu.

Rzecznik Prasowy KZGW

Daniel Kociołek