Drukuj

9 czerwca 2016 r. Kierownictwo Resortu Środowiska zatwierdziło przygotowaną przez KZGW aktualizację Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Przyjęta przez Kierownictwo aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2015-2021 i jest odzwierciedleniem zakresów inwestycyjnych ujętych w IV AKPOŚK, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 21 kwietnia 2016 r.

Aktualizacja Master Planu dotyczy 1502 aglomeracji (38 mln RLM), w których zlokalizowanych jest 1643 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach czwartej aktualizacji planowane jest wybudowanie 119 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 985 oczyszczalniach. Ponadto, należy przeprowadzić dodatkowe prace wynikające ze zmian prawnych obejmujące 187 oczyszczalni w 157 aglomeracjach. Planowane jest również wybudowanie 21 780,8 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 4 193,6 km sieci. Po zakończeniu wszystkich inwestycji RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej będzie wynosiło 36 454 505, co stanowi 95,9% całego RLM. Natomiast potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą razem 29,91 mld zł.

Załączniki:

Aktualizacja Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG

Załącznik do aktualizacji Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG