Drukuj

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozę oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Dokumenty w wersji papierowej udostępnione są do wglądu w siedzibie:

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Wydział Ochrony Wód

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, piętro VI, pok. 630

Dokumenty projektu AKPOŚK 2015, prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag w wersji elektronicznej można pobrać ze strony:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html

Osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi i wnioski do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu właściwego do ich rozpatrzenia, w terminie od 9.11.2015 r. do dnia 29.11.2015 r.:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- drogą pocztową, na podany powyżej adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dopiskiem „konsultacje społeczne SOOŚ AKPOŚK2015". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą" termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (KZGW) w terminie dwóch dni od 29.11.2015 roku.

- osobiście w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Na chwilę obecną nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska został poinformowany o możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

UWAGA: Pod uwagę będą brane wnioski i zgłoszenia dotyczące tylko aglomeracji ujętych w AKPOŚK2015, które zostały wyznaczone uchwałami sejmików województw do dnia 28.02.2015 r. Ponadto zakres zgłaszanych uwag nie stanowi podstawy do aktualizacji nowych planów inwestycyjnych, których nie przedstawiono w ankietach na potrzeby opracowania dokumentu.