W ramach realizacji przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zadania „Przegląd  aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego trafi ankieta dotycząca historycznych powodzi oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego. Na zlecenie KZGW badanie przeprowadzi konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Zachęcamy ankietowane podmioty do wykorzystania opcjonalnej cyfrowej platformy ankietyzacyjnej w celu udzielenia odpowiedzi. Z góry dziękujemy respondentom za zaangażowanie oraz poświęcony czas.

Pozyskane dane umożliwią identyfikację obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a w kolejnych krokach posłużą do opracowania aktualizacji Map Zagrożenia Powodziowego, Map Ryzyka Powodziowego oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, które wskażą kluczowe inwestycje przeciwpowodziowe do realizacji w drugim cyklu planistycznym, tj. w latach 2016-2021.

Prowadzone badanie to element realizowanego przez KZGW zadania pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”. To wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 1 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007). Na podstawie umowy nr KZGW/DPiZW-ops/POIS/6/2017, Sweco Consulting Sp. z o.o. i IMGW-PIB przeprowadzi ankietyzację jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania w możliwie krótkim terminie.

Departament Planowania i Zasobów Wodnych KZGW