Drukuj

Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą z wprowadzanych przez ustawę zmian jest powołanie regulatora cen wody. Funkcję tę będą pełnili dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z ustawą do zadań organu regulacyjnego będzie należało m.in. zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, czy rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Nowelizacja zakłada, że do końca bieżącego roku zadania te będzie wykonywał prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ponieważ nowe Prawo wodne, które tworzy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Wiceminister środowiska Mariusz Gajda, który przedstawił w Sejmie przyczyny i założenia rządowego projektu tej ustawy, wskazał, że proponowane zmiany to odpowiedź na raport Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku, w którym postulowano ustanowienie zewnętrznego regulatora rynku. Obecnie to samorząd gminny zatwierdza zaproponowaną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne często są spółkami, których samorząd gminny jest większościowym lub wyłącznym właścicielem.

Daniel Kociołek

Rzecznik prasowy KZGW