Drukuj

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda został 14 listopada powołany przez Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko na pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich. Prezes Iwona Koza oraz jej zastępca Robert Kęsy zostali 16 listopada upoważnieni przez wiceministra środowiska Mariusza Gajdę do wykonania zadań związanych z organizacją Wód Polskich.

Prezes KZGW Iwona Koza została upoważniona i zobowiązana do m.in. sporządzenia szczegółowego harmonogramu procesu włączenia KZGW i regionalnych zarządów gospodarki wodnej do Wód Polskich, oszacowania kosztów tych czynności oraz innych działań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie procesu organizacji Wód Polskich, tak by od 1 stycznia 2018 r. nowa instytucja realizowała swoje zadania statutowe. Zastępca Prezesa KZGW Robert Kęsy został upoważniony do współuczestniczenia w tych działaniach.

Daniel Kociołek