Drukuj

Trwają prace zmierzające do przygotowania i opublikowania drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami, które są podstawowymi dokumentami planistycznymi służącymi osiągnięciu dobrego stanu wszystkich wód. Dofinansowany przez Unię Europejską projekt do końca tego roku realizuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Od 1 stycznia za opracowanie planów gospodarowania wodami dla dziewięciu obszarów dorzeczy będzie odpowiadało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z tzw. Ramową Dyrektywą Wodną druga aktualizacja planów zostanie zakończona do 22 grudnia 2021 r.

W ramach projektu dokonano m.in. weryfikacji Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10000 (MPHP10), na podstawie której wyznaczane są granice obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Szeroko wykorzystywana w planowaniu przestrzennym, kształtowaniu i ochronie środowiska mapa obejmuje obszar całego kraju i przedstawia szczegółowe dane hydrograficzne. Inne dokumenty, na podstawie których zostanie opracowana kolejna aktualizacja planów gospodarowania wodami dotyczą m.in. wpływu człowieka na środowisko wodne, metod szacowania minimalnych ilości wód w rzekach koniecznych dla zachowania dobrego stanu środowiska (przepływy środowiskowe), czy wartości jakie powinny osiągać wskaźniki dotyczące jakości wód. Ponadto w ramach projektu zostaną opracowane: bazy danych dot. wpływu działalności człowieka na stan wód (inf. o presjach antropogenicznych), wykazy obszarów chronionych związanych z wodami, program przywrócenia wodom ich naturalnego stanu (krajowy program renaturyzacji wód powierzchniowych). Ustalone zostaną również cele środowiskowe dla wód powierzchniowych i podziemnych wymagane Ramową Dyrektywą Wodną wraz z informacjami o ryzyku ich nieosiągnięcia.

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy będzie podsumowaniem wszystkich zebranych informacji i zrealizowanych działań w ramach całego projektu, który rozpoczął się w grudniu ubiegłego roku. Plany mają wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory, m.in. na: przemysł, gospodarkę komunalną, rolnictwo, leśnictwo, transport, rybołówstwo, turystykę. Podstawowym elementem ich drugiej aktualizacji będzie zestaw działań w celu utrzymania lub poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych (obecny program wodno-środowiskowy kraju) wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich wykonanie.

W ramach projektu zostaną również przeprowadzone półroczne konsultacje społeczne, spotkania i konferencje lokalne oraz ogólnopolskie.

Aktualizacja planów gospodarowania wodami odbywa się cyklicznie, co sześć lat. Po raz pierwszy dokumenty dla wszystkich obszarów dorzeczy leżących na terytorium Polski zostały opracowane w 2009 r. i przyjęte uchwałą Rady Ministrów 22 lutego 2011 r. Ostatnia aktualizacja planów, która jest obecnie oceniana przez Komisję Europejską, została przyjęta w październiku 2016 r.

W obecnej, drugiej już aktualizacji dokumentów nowością będzie opracowanie planów dla dziewięciu (a nie, jak poprzednio, dla 10) obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej.

Konieczność weryfikacji i aktualizacji planów gospodarowania wodami wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ustawy - Prawo wodne.

Projekt o wartości 44 000 000 zł współfinansuje Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 37 500 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych prac są dostępne na stronie www.apgw.gov.pl

Kontakt dla mediów:

Daniel Kociołek

Rzecznik Prasowy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

tel. kom. 669 986 516

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klaudia Madejska

Kierownik Kampanii Informacyjno-promocyjnej projektu IIaPGW

TESTA Communications

tel. kom. 728 418 450

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.