Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dokonał aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Podstawą prawną tego działania jest art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 2295).

20 grudnia 2017 r. zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostały podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Mapy dostępne są na Hydroportalu MZP i MRP w formacie pdf pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.

Równocześnie mapy zostały przekazane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym w art. 88f ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121):

  1. dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
  2. Głównemu Geodecie Kraju;
  3. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;
  4. dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zgodnie z art. 88f ust. 4 ustawy – Prawo wodne, przekazują mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego:

  1. właściwym dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej;
  2. właściwym wojewodom;
  3. właściwym marszałkom województw;
  4. właściwym starostom;
  5. właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast);
  6. właściwym komendantom wojewódzkim i powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Aktualizacja map została wykonana w oparciu o analizy przeprowadzone w ramach opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Na mapach przedstawiających obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (H 1%) przyjęto założenie metodyczne, że w ujściowych odcinkach rzek nie uwzględnia się wpływu falowania. Ponadto na mapach w scenariuszu prawdopodobieństwa 1% i 0,2% uwzględniono realizację inwestycji przeciwpowodziowych, które zostały zrealizowane do 2014 r.

Opis metodyki i zakresu wykonania aktualizacji zawiera „Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego; Aneks nr 1: Weryfikacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych na podstawie uszczegółowionej metodyki w oparciu o wariant 0 opracowany w ramach planów zarządzania ryzykiem powodziowym”.

Poniżej zamieszczono wizualizację przedstawiającą zasięg aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.