W opublikowanym 21 grudnia 2017 r. w Rzeczpospolitej artykule pt. „Oczko wodne utrudni sprzedaż willi” zaprezentowano błędną interpretację przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r – Prawo wodne. Nowe przepisy nie utrudnią właścicielom posesji z basenami lub z oczkami wodnymi sprzedaży tych nieruchomości. Ustawa, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. nie przyznaje starostom powiatowym prawa pierwokupu takich posesji.

Art. 217 ust 13 nowego Prawa wodnego rzeczywiście stanowi, że Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Zgodnie z ustawą, prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Należy zauważyć, że zgodnie z Prawem wodnym, baseny i oczka wodne nie są śródlądowymi wodami stojącymi. Starostom nie będzie zatem przysługiwało prawo pierwokupu posesji, na których znajdują się baseny i oczka wodne.

Śródlądowe wody stojące zostały zdefiniowane w art. 23 Prawa wodnego, który w ust. 1. stanowi „Śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi”. Wątpliwości autora artykułu wzbudził ust. 2 tego artykułu, który brzmi: „Przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami”. Warto zauważyć, że stawy zostały wykluczone z tego katalogu. Baseny oraz oczka wodne również nie są śródlądowymi wodami stojącymi.

Daniel Kociołek

Rzecznik prasowy KZGW