Drukuj

W siedzibie Wód Polskich w Warszawie odbyło się (9 lutego) spotkanie związane z aktualną sytuacją hydrologiczną kraju, a także z funkcjonowaniem centrów operacyjnych ochrony przeciwpowodziowej oraz zarządzaniem kryzysowym na poziomie krajowym i regionalnym. Organizatorem spotkania był Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ), Wód Polskich, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW) oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Przedstawiciele IMGW omówili sposób zbierania informacji ze stacji hydrologicznych oraz meteorologicznych, ich przetwarzania i rozsyłania do odbiorców. Omówiono funkcjonowanie Centrum Nadzoru IMGW, które przez 24 godziny na dobę monitoruje sytuację na rzekach, sytuację pogodową oraz prognozuje pogodę na najbliższe dni.

Następnie przedstawiciele poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej w Wodach Polskich omówili bieżącą sytuację hydrologiczną w regionach wodnych. Sytuacja hydrologiczna kraju jest stabilna, a zagrożenia wystąpienia powodzi nie występuje. Jedynie na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu i RZGW w Bydgoszczy notuje się przekroczenia stanów alarmowych (rzeka Warta i Noteć), związane z przesyceniem tego obszaru wodą, a także spływem wód roztopowych. Dodatkowo RZGW w Warszawie i RZGW w Białymstoku poinformowały o przekroczeniach stanów alarmowych, co jest związane z wysokim stanem wód na Wielkich Jeziorach Mazurskich. W tych przypadkach sytuacja stopniowo się poprawia i na tę chwilę nie stanowi zagrożenia.

Następnie uczestnicy spotkania dyskutowali o różnych aspektach funkcjonowania instytucji, które odpowiadają za ochronę przed powodzią i suszą oraz dawali wskazówki, jak te działania usprawnić.

Spotkanie zakończyło się wspólnym stwierdzeniem, że potrzebna jest dalsza współpraca wszystkich obecnych stron oraz doposażanie w odpowiedni sprzęt i kadrę centrów operacyjnych, przede wszystkim w czterech nowo powstałych regionalnych zarządach gospodarki wodnej w Wodach Polskich. Ustalono również, że należy ujednolicić procedury działania dla wszystkich jednostek organizacyjnych Wód Polskich.

 

Daniel Kociołek, Paweł Tkacz
Wody Polskie