Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zwrócił się do marszałków województw z prośbą o uregulowanie sprawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, na które czeka część podległych mu pracowników.

W piśmie wysłanym do marszałków województw prezes Wód Polskich wskazał, że docierają do niego niepokojące sygnały od części pracowników, którzy nie otrzymali dotąd żadnej informacji w sprawie wysokości i terminu wypłacenia należnego im za 2017 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 2657 pracowników nowo utworzonego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do końca ubiegłego roku pracowało w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych lub wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych, które realizowały zadania marszałka województwa. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (art. 542) stali się oni pracownikami Wód Polskich.

Prezes Przemysław Daca wskazuje, że jego zdaniem prawo do tzw. trzynastek dla tych pracowników mogą ustalić wyłącznie organy samorządu terytorialnego. Marszałkowie województw, a w szczególności powołani przez nich likwidatorzy wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, dysponują dokumentacją płacową oraz listami obecności pracowników, którzy otrzymywali wynagrodzenie w 2017 roku. Te źródła są miarodajną, właściwą i jedyną podstawą do ustalenia prawa do „trzynastek” za 2017 rok. Prezes Wód Polskich zauważa też, że najprawdopodobniej środki na te wynagrodzenia zostały zabezpieczone w budżetach urzędów marszałkowskich na 2017 r.

Pismo Prezesa PGW Wody Polskie w tej sprawie z dnia 16 lutego zostało wysłane do wszystkich marszałków województw. Na prośbę Prezesa Przemysława Dacy będzie to jeden z tematów obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wydział Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej