Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał (22 lutego) Joannę Kopczyńską na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Joanna Kopczyńska jest absolwentką Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Przed powołaniem na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich pełniła funkcję zastępcy dyrektora  w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Środowiska. Karierę zawodową w administracji rozpoczęła w 2004 roku zajmując się projektami z obszaru ochrony środowiska finansowanymi ze środków Unii Europejskiej (ISPA, Fundusz Spójności), negocjacjami z Komisją Europejską w zakresie środków UE przeznaczonych na ochronę środowiska (PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013), programowaniem środków na ochronę środowiska w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, LIFE 2014-2020. Odpowiadała za koordynację przygotowywania m.in. planów gospodarowania wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich. Pełniła również funkcję Dyrektora Wodnego oraz Morskiego w kontaktach z Komisją Europejską, a także Przewodniczącej Polskiej Delegacji do Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM).

Daniel Kociołek
Wydział Komunikacji Społecznej