Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie uregulowania przez marszałków województw i starostów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, na które czeka część podległych mu pracowników.

W piśmie wysłanym do Głównego Inspektora Pracy Prezes Wód Polskich Przemysław Daca wskazał przepisy, z których wynika, że pracownicy Wód Polskich, którzy do końca ubiegłego roku pracowali w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz starostwach powiatowych i 1 stycznia stali się z mocy ustawy Prawo wodne pracownikami Wód Polskich, tzw. trzynastki powinni otrzymać od swoich dawnych pracodawców.

Prezes Wód Polskich poinformował, że docierają do niego niepokojące sygnały od części pracowników, którzy nie otrzymali dotąd informacji od swoich dotychczasowych pracodawców w sprawie wysokości i terminu wypłacenia im trzynastek. Prezes Przemysław Daca dodał, że przedstawił ten problem w piśmie z dnia 16 lutego 2018 r., które skierował do wszystkich marszałków województw. Z odpowiedzi, które otrzymuje Prezes Wód Polskich wynika, że niektórzy marszałkowie zamierzają uchylić się od obowiązku wypłaty trzynastych pensji pracownikom, którzy nabyli u nich takie prawo.

Prezes Przemysław Daca wskazuje, że prawo do tzw. trzynastek dla części pracowników Wód Polskich mogą ustalić wyłącznie organy samorządu terytorialnego. Marszałkowie województw, a w szczególności powołani przez nich likwidatorzy wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, dysponują dokumentacją płacową oraz listami obecności pracowników, którzy otrzymywali wynagrodzenie w 2017 roku. Te źródła są miarodajną, właściwą i jedyną podstawą do ustalenia prawa do „trzynastek”. Prezes Wód Polskich zauważa też, środki na te wynagrodzenia powinny zostać zabezpieczone w budżetach urzędów marszałkowskich na 2017 r.

Pobierz skan pisma Prezesa PGW Wody Polskie do Głównego Inspektora Pracy

 

Daniel Kociołek
Wydział Komunikacji Społecznej PGW Wody Polskie