Zakończona rozbudowa 10 km obwałowań wiślanych od Tarnobrzega do Koćmierzowa została 26 czerwca oficjalnie odebrana przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wód Polskich i lokalnych władz. Dzięki tej inwestycji poprawie uległo zabezpieczenie przed powodzią ok. 7800 osób zamieszkałych na obszarze 4846 ha.

W uroczystym odbieraniu wałów w Tarnobrzegu uczestniczyli m.in.: Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Małgorzata Bogucka-Szymalska – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ, Krzysztof Woś – Zastępca Prezesa Wód Polskich i Małgorzata Wajda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wodach Polskich.

Wojewoda Ewa Leniart odczytała skierowany do uczestników spotkania list Prezesa Rady Ministrów. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, jak ważnym zadaniem państwa jest ochrona mieszkańców przed powodzią. Zapewnił, że kolejne służące temu inwestycje będą szybko i sprawnie realizowane.

Wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś wskazał natomiast, że to właśnie ochrona przed powodzią jest priorytetowym zadaniem utworzonego 1 stycznia tego roku Gospodarstwa. Zapowiedział kolejne inwestycje służące zabezpieczeniu m.in. rzek San i Łęg. Podkreślił, że jest to szczególnie ważne ze względu na znajdujące się w pobliżu rzeki Łęg nowoczesne fabryki, w których pracują tysiące osób. Wiceprezes Krzysztof Woś dziękował również przedstawicielom lokalnych władz za – jak powiedział – modelową współpracę podczas realizacji tzw. zadania Wisła 1. Dyrektor Małgorzata Wajda podziękowała natomiast pracownikom Wód Polskich.

Rozbudowa prawego wału Wisły to jedna z najważniejszych inwestycji w Tarnobrzegu. Została zrealizowana jako pierwszy kontrakt na roboty budowlane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły przy udziale instytucji współfinansujących, m.in. Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Bank Rozwoju Rady Europy oraz ze środków budżetu państwa.

Po powodziach z 2001 r. i 2010 r. to zadanie zabezpieczenia terenów znajdujących się wzdłuż prawostronnej części doliny Wisły zostało uznane za strategiczne. Rozbudowa około 10 km umacnia ochronę przeciwpowodziową województwa podkarpackiego i zwiększy bezpieczeństwo powodziowe na terenie Tarnobrzega dla ok. 7 800 mieszkańców zamieszkujących obszar ok. 4 846 ha.

Trwające około 71 tygodni roboty budowlane związane z rozbudową około 10 km prawego wału rzeki Wisły zostały zaplanowane z uwzględnieniem okresów ochronnych wynikających z decyzji środowiskowej. W ramach inwestycji wykonane zostało przede wszystkim podwyższenie i poszerzenie, uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 oraz przebudowa przejazdów wałowych, zabezpieczenie śluz wałowych, wylotów pompowni wód deszczowych i oczyszczalni ścieków, a także budowa drogi eksploatacyjnej na brakujących odcinkach i naprawa istniejących dróg przywałowych.

Całkowita wartość inwestycji to 32 494 510,00 zł, w tym wartość robót budowlanych wyniosła 30 118 394,37 zł.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 30 maja 2018 r. dokonał technicznego odbioru tego zadania.

fot. Urząd Miasta w Tarnobrzegu & Wody Polskie

,