Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza na ogólnopolską konferencję „Gdzie grożą nam powodzie? Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”.

Konferencja odbędzie się 30 sierpnia w godzinach 11.00-16.00 na PGE Narodowym w Warszawie, sala Amsterdam.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych wymaganych w sześcioletnim cyklu planistycznym określonym Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa). Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie powodz.gov.pl.

Celem konferencji jest poinformowanie o wynikach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego organów administracji samorządowej na poziomie regionalnym oraz organów administracji rządowej właściwych w zakresie opiniowania WORP, zgodnie z art. 168 ust.3 ustawy Prawo wodne.

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Poniżej dostępna jest agenda konferencji oraz formularz zgłoszeniowy:

Agenda spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności w terminie do 16 sierpnia 2018 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.