W poniedziałek 6 sierpnia 2018 r. wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca uczestniczyli w odbiorze nowo wybudowanego obwałowania rzeki Ropy w województwie podkarpackim. Zrealizowana przez Wody Polskie inwestycja zabezpiecza obszary gmin Jasło i Skołyszyn przed powodziami. Wały zapewniają ochronę mienia i życia 812 osób zamieszkałych na obszarze 195 ha.

Konieczność realizacji projektu wynikała z faktu, że rzeka Ropa – lewostronny dopływ Wisłoki  – w czasie zjawisk powodziowych generowała wysokie straty powodziowe, m.in. na terenie gminy Skołyszyn i miasta Jasła. Zrealizowane roboty o wartości niemal 8,4 mln zł polegały na budowie 6,22 km nowych obwałowań rzeki Ropy i jej dopływu – potoku Młynówka, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przepusty, przejazdy i drogi przywałowe).

W uroczystym odbiorze wałów uczestniczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Grzegorz Witkowski, Prezes Wód Polskich - Przemysław Daca, Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Maria Kurowska, Dyrektor RZGW w Rzeszowie – Małgorzata Wajda.

Przedsięwzięcie jest pierwszym projektem zrealizowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”.

Źródło: RZGW w Rzeszowie
fot. Wody Polskie

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego nt tej inwestycji