W związku z pojawiającymi się informacjami i pytaniami dotyczącymi realizowanego przez Wody Polskie projektu pn. „Informatyczny System Osłony Kraju” (ISOK), publikujemy informacje w tej sprawie.

Prace nad Projektem rozpoczęły się w 2010 roku, a jego złożoność wymagała zawiązania konsorcjum instytucji rządowych i naukowych, które wspólnie podjęły się realizacji powierzonego zadania. W skład konsorcjum weszły:

 1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB);
 2. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) - od dnia 13 września 2012 r. w roli Lidera Projektu – którego zadania i komptencje 1 stycznia 2018 r. przejęły Wody Polskie;
 3. Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK);
 4. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB);
 5. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - partner Projektu.

Projekt ISOK współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, budżetu państwa oraz z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu wynosi niemal 300 mln zł. Umowa o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-025/09-00 pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB została zawarta w dniu 30 lipca 2010 r.

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy informatycznej (Systemu ISOK) wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która stanowić będzie narzędzie wsparcia zarządzania kryzysowego w Polsce. Oprócz systemu ISOK projekt zakłada wytworzenie kilkunastu produktów i rozwiązań, istotnych zarówno z punktu widzenia jednostek administracji, służb, samorządów, jak i obywateli. Dotychczas zakończono i odebrano większość z nich:

 • Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych (IŁ-PIB) – produkt zrealizowany;
 • Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla Polski (IMGW-PIB, KZGW) – produkt zrealizowany;
 • Opracowanie zintegrowanej Bazy Danych Obiektów Topograficznych (GUGiK) – produkt zrealizowany;
 • Opracowanie Ortofotomapy dla wskazanej powierzchni kraju (GUGiK) – produkt zrealizowany;
 • Opracowanie NMT dla wskazanej powierzchni kraju (GUGiK) – produkt zrealizowany;
 • System zarządzania NMT (GUGiK) – produkt zrealizowany;
 • Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego (KZGW, IMGW-PIB) – produkt zrealizowany;
 • Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1:10 000 (KZGW, IMGW-PIB) – produkt zrealizowany;
 • Mapy zagrożeń meteorologicznych (IMGW-PIB) –Odbiór produktu uzależniony od terminu realizacji systemu ISOK;
 • Mapy innych zagrożeń (IMGW-PIB) – Odbiór produktu uzależniony od terminu realizacji systemu ISOK;
 • System ISOK (KZGW, IMGW-PIB) – produkt w trakcie realizacji;

Z uwagi na znaczne opóźnienia w budowie Systemu ISOK, projekt uzyskał status "niefunkcjonującego”.

Problemy dotyczące realizacji projektu pojawiły się w latach przed powstaniem Wód Polskich. Zarząd PGW Wody Polskie istniejącego od 1 stycznia 2018 r., dokłada wszelkich starań, by jak najszybciej zakończyć projekt ISOK. Wody Polskie podjęły współpracę z ekspertem w dziedzinie IT, mającym duże doświadczenie w zakresie praw własności intelektualnej oprogramowania i kodów źródłowych oraz analizy umów i specyfikacji zamówień informatycznych, posiadającym uprawnienia biegłego sadowego. Zatrudniono uznaną kancelarię prawną, specjalizującą się w dziedzinie prawa zamówień publicznych, z doświadczeniem w opiniowaniu projektów IT klasy przedsiębiorstwa. Zweryfikowano dotychczas wypracowany kierunek działań w zakresie dokończenia systemu ISOK. Aktualnie prowadzone są czynności mające na celu wypracowanie strategicznych rozwiązań umożliwiających końcowe rozliczenie projektu. Działania te podjęto m.in. na podstawie zleceń działań kontrolno-sprawdzających dla umowy ISOK. Między innymi z powodu opóźnienia w realizacji projektu, Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczął w Wodach Polskich kontrolę. Zarząd Gospodarstwa jest otwarty na współpracę z CBA i od kilku miesięcy zapewnia dobre warunki dla prowadzenia kontroli.