Drukuj

Działając na podstawie art. 15 ust. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz 328 obowiązującej ustawy Prawo wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło ankietyzację jednostek odpowiedzialnych za realizację działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami.

Ankietyzacja prowadzona jest w ramach zadania pn. : „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE” (w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0016/16). Jej zakres obejmuje okres: od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r., z uwzględnieniem dwóch przedziałów czasowych: do 31.12.2017 r. i od 01.01.2018 r. Termin trwania ankietyzacji został przedłużony do dnia 30 sierpnia 2018 r. Jej głównym celem jest uzyskanie od jednostek najbardziej aktualnych i rzetelnych informacji służących do wypełnienia sprawozdania do KE z postępu we wdrażaniu działań przyczyniających się do poprawy lub trzymania dobrego stanu wód. Wśród jednostek znajdują się przede wszystkim  gminy, starostwa, regionalne zarządy gospodarki wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, ministerstwa.

 

W przypadku dodatkowych pytań związanych z wypełnieniem ankiet proszę o kontakt z Zespołem ds. ankietyzacji, zgodnie z poniższą właściwością obszarową:

 

 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://apwsk.pl/