Zwiększenie możliwości retencyjnych doliny rzeki Modły wpisuje się w założenia Programu Rozwoju Retencji, opracowywanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Program Rozwoju Retencji będzie łączył działania z zakresu dużej retencji, małej retencji i mikroretencji, zwiększając zdolności zatrzymywania wody w środowisku, przyczyniając się tym samym do łagodzenia skutków suszy i wzrostu bezpieczeństwa powodziowego.

Rzeka Modła to lewobrzeżny dopływ rzeki Kamiennej, której źródła znajdują się w rejonie miejscowości Mychów-Kolonia w powiecie ostrowieckim, a ujście znajduje się na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. W zlewni rzeki Modły przeważają tereny rolnicze, w tym grunty orne. Tereny o charakterze leśnym występują głównie w pasie dolin niewielkich cieków stanowiących dopływy rzeki Modły. Mimo, iż jest to rzeka częściowo uregulowana i obwałowana (na ujściowym odcinku) co kilka lat występują tu wezbrania – zwykle po nagłych, ulewnych opadach deszczu – tak gwałtowne, że koryto rzeki Modły nie jest w stanie pomieścić tak dużej ilości wody nawet na dolnym, obwałowanym odcinku.

Coroczne koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Modły to jedna z prac utrzymaniowych, które wykonywane są minimum raz w roku. Koszenie obwałowań pozwala na bezpieczne przepuszczenie wód wezbraniowych lub powodziowych w obrębie rzeki do docelowego odbiornika, jakim jest tu rzeka Kamienna. Nie rozwiązuje to jednak problemu braku wystarczającej powierzchni terenów, które mogły by zatrzymać, bądź wyhamować spływ wód wezbraniowych lub powodziowych w obrębie zlewni Modły w górnym, czy środkowym odcinku rzeki. W tym celu na przestrzeni ostatnich lat została opracowana dokumentacja techniczna oraz stosowne uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji inwestycji pt.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”.

Inwestycja ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Gminy Bodzechów, w oparciu o stworzenie systemu retencji wód z siecią zbiorników z rezerwą powodziową. Przedsięwzięcie obejmie między innymi budowę czterech suchych zbiorników p. powodziowych o powierzchni od 0,8 ha do 5,6 ha z przegrodami piętrzącymi, odcinkową regulację rzeki Modły na długości 205 m, regulację dopływu spod Mychowa na długości 84 m, przebudowę i remont przepustów na rzece oraz rozbudowę wałów p. powodziowych w ujściowym odcinku Modły do rzeki Kamiennej (częściowe podwyższenie lewego wału przeciwpowodziowego). Zadaniem suchych zbiorników wodnych będzie przejęcie i retencja wód prowadzonych przez koryto rzeki Modły w czasie nagłych wezbrań. Pozwoli to na spłaszczenie fali wezbraniowej i powodziowej oraz zabezpieczy tereny zabudowane znajdujące się dolinie rzeki Modły, na odcinku poniżej planowanych prac. Koszt inwestycji wyniesie ok. 18 mln złotych, z czego 15 mln 750 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.