Drukuj

19 września 2018 r. zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i są dostępne na Hydroportalu w formacie pdf pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.

Na podstawie art. 171 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) została wykonana aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla wybranych odcinków rzek. Zgodnie z powyższym artykułem MZP i MRP mogą zostać poddane przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji częściej niż co sześć lat, z tym że w przypadku dokonania takiej aktualizacji należy ją ponowić z zachowaniem zasady wyrażonej w ust. 8, tj. w terminach wynikających z Dyrektywy Powodziowej.

Projekty map sporządzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i uzgodnione z właściwymi wojewodami (zgodnie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo wodne), zostały zatwierdzone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Aktualizacja dotyczy wybranych odcinków rzek, dla których pilna potrzeba aktualizacji map została zidentyfikowana na etapie konsultacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) w 2015 r., z uwagi na m.in. zrealizowane inwestycje lub istotne zmiany ukształtowania terenu. Wykaz odcinków rzek, dla których nastąpiła aktualizacja został wskazany poniżej:

Lp.

Nazwa rzeki

ID rzeki wg MPHP

Km początkowy

Km końcowy

1

Ina

198

51,0

101,0

2

Prosna

184

185,5

191,0

3

Kanał Mosiński

1856

19,5

30,5

4

Obra

1878

119,5

171,0

5

Oława

1334

66,0

66,5

6

Widawa

136

3,5

21,5

7

Bóbr

16

157,0

178,0

8

Bóbr

16

185,5

186,0

9

Kłodnica

166

57,0

58,5

10

Bug

26714

244,5

287,5

Aktualizacja pozostałych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowanych w I cyklu planistycznym, w zakresie wynikającym z przeglądu MZP i MRP, nastąpi w terminie do 22 grudnia 2019 r., który wynika z Dyrektywy Powodziowej.

Zaktualizowane mapy zostały opracowane w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

MZP i MRP sporządzono zgodnie ze strukturą i zakresem opracowania map w I cyklu planistycznym, zawartą w Raporcie z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (2015). Zaktualizowane MZP i MRP są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

Opis metodyki i zakresu wykonania aktualizacji zawiera „Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – część I (2018)”.

Raport z wykonania aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – część I

Poniżej zamieszczono wizualizację przedstawiającą zasięg aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.