Drukuj

Na rzece Pannie uruchomiono nowy jaz piętrzacy. Celem jego budowy była ochrona przed skutkami suszy oraz zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej regionu kujawsko-pomorskiego. Nowy jaz pozwoli na retencjonowanie wody w Jeziorze Mogileńskim i poprawi stan morfologiczny rzeki poprzez zastosowanie przepławki umożliwiającej migrację organizmów żywych.

W Mogilnie 21 września 2018 roku odbyła się konferencja podsumowująca i promująca inwestycję. Otworzył ją i przywitał wszystkich zebranych Leszek Kawczyński, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Głos zabrali także samorządowcy: Dariusz Kurzawa, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Leszek Duszyński, Burmistrz Mogilna. Projekt pn. „Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 Gmina Mogilno, Powiat Mogileński, województwo kujawsko-pomorskie” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Nowy jaz piętrzący na rzece Pannie

Zebrani mieli okazję poznać możliwości wsparcia finansowego zadań realizowanych przez jednostki rządowe i samorządowe ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego. Nie mogło zabraknąć prelekcji związanej z „Wpływem małej retencji na kształtowanie stosunków wodnych”, która wpasowuje się w ogłoszony na początku września tego roku przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka pierwszego w historii ogólnopolskiego kompleksowego Programu Rozwoju Retencji. Na koniec uczestnicy poznali etapy realizacji inwestycji i cele, które przedstawiła i omówiła Pani Agnieszka Siłacz – Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy RZWG w Bydgoszczy.

Rzeka Panna jest dopływem V rzędu dorzecza Odry – lewobrzeżnym dopływem Małej Noteci (Noteci Zachodniej). Całkowita zlewnia cieku ma powierzchnię 383 km2. Dno ma szerokość od 0,8 do 3,0 m. Koryto na większości odcinków ma charakter naturalny. Rzeka odwadnia użytki rolne w postaci gruntów ornych, łąk i pastwisk oraz w mniejszym stopniu tereny leśne. Zadaniem jazu ruchomego zlokalizowanego na wypływie Panny z Jeziora Mogileńskiego (km rzeki 7+537 - zlewnia w tym przekroju ma powierzchnię 339,2 ha) jest stabilizacja poziomu zwierciadła wody w jeziorze. Ma to istotne znaczenie dla warunków życia mieszkańców Mogilna, ochrony środowiska naturalnego, ale również wpływa na ochronę przeciwpowodziową doliny Panny poniżej jazu. Istniejący przed wykonaniem inwestycji jaz został wybudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku.

Baner informacyjny

Podstawowe elementy konstrukcyjne obiektu wykonano z drewna iglastego, zaś zasuwy oraz mechanizmy wyciągowe ze stali węglowej. Następstwem zastosowania stosunkowo niskiej jakości materiałów i ciągłego użytkowania urządzenia w warunkach zmiennego poziomu lustra wody, było wystąpienie naturalnej korozji materiałowej. Obiekt po każdym przejściu wód wezbraniowych ulegał postępującej degradacji, a najbardziej wyeksploatowane elementy konstrukcji były sukcesywnie prowizorycznie naprawiane. Przed rozpoczęciem inwestycji używane były 2 z 4 ruchomych przęseł jazu, a 2 pozostałe działały jako stałe przelewy. Istniejące umocnienia brzegowe w postaci płyt betonowych, sosnowych desek i worków wypełnionych piaskiem były w złym stanie technicznym. Stan obiektu z powodów technicznych i ekonomicznych wykluczał dalsze prowadzenie prac remontowych dlatego podjęto decyzję o jego rozbiórce i wybudowaniu nowego urządzenia. Obiekt nie spełniał obecnych norm środowiskowych, ponieważ nie był wyposażony w przepławkę umożliwiającą migrację organizmów żywych.

Realizacja zadania miała na celu rozbiórkę będącego w niedostatecznym stanie technicznym jazu, budowę nowego obiektu piętrzącego wodę na wypływie z Jeziora Mogileńskiego, uzyskanie możliwości zretencjonowania dodatkowej ilości wody, a także poprawę stanu morfologicznego rzeki poprzez zastosowanie przepławki umożliwiającej migrację organizmów żywych.

 

Edyta Rynkiewicz
Rzecznik Prasowa RZGW w Bydgoszczy