Pierwsze dwa wyroki sądu administracyjnego w sprawie sprzeciwu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego od decyzji taryfowej są korzystne dla Wód Polskich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił dwa sprzeciwy Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. od decyzji Prezesa Wód Polskich – organu drugiej instancji w procesie zatwierdzania przez Wody Polskie taryf – w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Decyzje dotyczyły taryf za wodę i ścieki dla miasta Otwocka i gminy Karczew.

Wydział Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie