Los Jeziora Jamno oraz głos społeczności lokalnej i samorządów w tej sprawie nie jest obojętny Wodom Polskim. W piątek 5 października w Mielnie odbyło się spotkanie, które było pierwszym etapem podsumowywania opinii, które docierały do nas w trakcie konsultacji społecznych. Zależało nam na zebraniu pomysłów mieszkańców Koszalina, Mielna i innych miejscowości, żeglarzy, ekologów, przedsiębiorców i samorządowców zainteresowanych przyszłością jeziora Jamno. 

Konstruktywna atmosfera dyskusji świadczy o tym, że wspólnymi siłami i przy wzajemnej chęci dialogu dojście do porozumienia jest możliwe.

Celem działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest przywrócenie równowagi ekologicznej na Jeziorze Jamno. Została ona w poważny sposób zakłócona, gdy wybudowano wrota sztormowe. Podczas planowania i prowadzenia inwestycji przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji głos społeczności lokalnej, samorządowej i środowisk ekologicznych nie został we właściwy sposób wysłuchany. Konsekwencją tego było powstanie inwestycji, która nie spełnia swojej roli i powoduje postępującą degradację jednego z najpiękniejszych jezior województwa zachodniopomorskiego. Zaalarmowani przez mieszkańców pracownicy Zarządu Zlewni w Koszalinie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy wsparciu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i MGMiŻŚ rozpoczęli proces odwracania negatywnego oddziaływania na jezioro Jamno powstałej w 2013 roku inwestycji.

Zdefiniowane problemy, o których była mowa podczas piątkowego spotkania w Mielnie to:

  • przywrócenie możliwości transferu na wody Jeziora Jamno jednostek pływających,
  • przywrócenie wymiany wód pomiędzy akwenem a Morzem Bałtyckim,
  • odbudowa i remont wałów przeciwpowodziowych dookoła Jeziora Jamno,
  • poprawa jakości wód w akwenie, które uległy degradacji na skutek blokady swobodnego przepływu.

Naszym celem jest połączenie niezbędnej funkcji przeciwpowodziowej zabezpieczającej Mielno i okolice z jednoczesnym nieblokowaniem możliwości rozwoju turystyki i rekreacji.

Podczas spotkania konsultacyjnego Wody Polskie przedstawiły trzy warianty przebudowy Kanału Jamneńskiego. Pierwszy wariant zakłada zachowanie wrót sztormowych z doprowadzeniem do ich sterowalności, budowę śluzy dla małych jednostek i bystrza spiętrzającego wodę. Ta koncepcja została odrzucona podczas rozmów. Drugi wariant zakłada wyburzenie wrót i budowę przepławki dla ryb oraz śluzy. Trzeci – pozostawienie wrót sztormowych z doprowadzeniem do ich sterowalności, wykonanie przepławki i wykonanie bajpasowego kanału dopływowego do jeziora w innej lokalizacji, a także budowę mostu zwodzonego.

Celem inwestycji jest poprawa jakości wody w jeziorze Jamno, umożliwienie żeglugi na Kanale Jamneńskim, a także przywrócenie wymiany wody między jeziorem i Bałtykiem.

Decyzją dyrektora regionalnego zarządu Wód Polskich w Szczecinie Tomasza Pietrasa powołany został zespół roboczy, w skład którego wejdą przedstawiciele różnych środowisk zainteresowanych losem kanału Jamneńskiego. Zespół ten podczas kilku spotkań wypracuje właściwe rozwiązanie. O pierwszym terminie i miejscu posiedzenia tego zespołu, zainteresowane podmioty zostaną poinformowane pisemnie.

Prace zespołu roboczego posłużą do opracowania studium wykonalności „Przebudowy Nurtu Jamneńskiego”.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w konsultacje społeczne i ze swojej strony gwarantujemy dalsze zainteresowanie tematem i wybranie opcji, która zaspokoi oczekiwania wszystkich stron zainteresowanych przebudową Nurtu Jamneńskiego.

RZGW w Szczecinie
PGW Wody Polskie