Drukuj

W Bydgoszczy 15 października br. odbyła się konferencja prasowa poświęcona inwestycjom związanym z gospodarką wodną w kujawsko-pomorskim, w szczególności modernizacji Śluzy Okole oraz ponownym użeglownieniu wielkiej pętli wielkopolskiej. Uczestniczył w niej Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Spotkanie nt. „Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego obejmującej zadania: śluza Okole z zabudowaniami, śluza Czyżkówko z zabudowaniami, śluza Prądy z zabudowaniami i mostem, śluza Osowa Góra  z zabudowaniami i mostem” odbyło się w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Uczestniczyli w nim oprócz Prezesa Dacy, Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Tomasz Latos – Poseł na Sejm RP oraz Leszek Kawczyński – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Remont śluzy Okole realizowany jest od 22 września 2017 r. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 28 lutego 2019 r. Inwestycja została rozpoczęta w 2017 roku przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, obecnie jest kontynuowana przez PGW Wody Polskie reprezentowane przez RZGW w Poznaniu oraz RZGW w Bydgoszczy.

Od lewej Tomasz Latos - Poseł na Sejm RP, Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich, Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko – Pomorski oraz Leszek Kawczyński – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Prace modernizacji Śluzy Okole realizowane są na zabytkowym obiekcie i zgodnie z decyzją konserwatora wymagają stałego nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego nad poszczególnymi etapami prac. Zakłada on zachowanie jak największej substancji historycznej z zachowaniem historycznych materiałów. Inwestycja z uwagi na szeroki zakres obejmuje 4 branże: hydrotechniczną, architektoniczną, elektryczną i mechaniczną. „Zrealizowaliśmy ok. 60 proc. naszej inwestycji” - mówiła podczas spotkania Agnieszka Siłacz – zastępca dyrektora ds. powodzi i suszy RZGW w Bydgoszczy. Nadzór inwestorski prowadzony jest przez pracowników RZGW. Dotychczas wykonano następujące prace:

           - przesłona z pali Jet-Grouting z pontonu w ilości 1593 mb;

           - odmulenie awanportów z pontonu w ilości 5042,06 m³;

           - roboty ziemne w ilości 913,15 m³;

           - roboty murowe ścian ceglano-betonowych;

           - roboty naprawcze dna i skarp zbiorników oszczędnościowych w ilości 155,6 m³;

           - inwentaryzacja i rozpoznanie mechanizmów oraz osprzętu;

           - prace rozbiórkowe oraz wzmacniające fundament w budynku śluzowego. 

Remontowana Śluza Okole.

Remont obiektu ma na celu zwiększenie jego sprawności technicznej, który nie zmieniając wyglądu budowli, zapewni użytkowanie w dotychczasowym charakterze przez kolejne dziesiątki lat. Wartość przedsięwzięcia to ponad 17 mln zł, całość pokryta z dotacji NFOŚiGW. Konieczne jest przeprowadzenie remontów pozostałych 3 śluz kanału bydgoskiego zgodnie z dokumentacją projektową. Wartość kosztorysowa robót wyniesie łącznie ok. 42 mln zł. RZGW w Bydgoszczy ubiega się o środki inwestycyjne na remont pozostałych zabytkowych śluz.

Przemysław Daca podczas spotkania podkreślił, że Wody Polskie zarządzają zasobami wodnymi i są głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w Polsce. Poinformował o trwających staraniach dotyczących wydania pozwoleń administracyjnych na budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Natomiast dyrektor Leszek Kawczyński podkreślił, że realizacja tego zadania przyczyni się przede wszystkim do tego, że droga wodna E-70 przestanie istnieć już tylko na papierze.

Prezentacja na temat modernizacji obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego.

Edyta Rynkiewicz

Rzecznik Prasowa RZGW w Bydgoszczy