Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Wodach Polskich opracował raport dotyczący współpracy Wód Polskich z Marszałkami Województw nad wdrożeniem reformy gospodarki wodnej. Z raportu wynika, że w wielu przypadkach ta współpraca nie przebiegła dobrze, co negatywnie wypływało na proces organizowania Wód Polskich. Publikujmy raport, w którym przedstawiamy i opisujemy najważniejsze problemy dotyczące współpracy z Marszałkami Województw.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 1 stycznia 2018 r. na postawie ustawy Prawo wodne weszło w prawa i obowiązki wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych dla zapewnienia spójnego, kompleksowego zarządzania w gospodarce wodnej. Dla sprawnej organizacji regionalnych zarządów gospodarki wodnej w Wodach Polskich konieczna jest dobra współpraca z Marszałkami Województw. W przypadku wielu województw ta współpraca powinna przebiegać lepiej.

Poniżej wskazano główne problemy związane ze współpracą z Marszałkami Województw nad wdrażaniem ustawy Prawo wodne. Dotyczą one głównie przekazywania majątku Skarbu Państwa oraz wyposażenia i sprzętu, potrzebnego do realizacji zadań związanych z ochroną przed powodzią i susza. Kliknij w link, by pobrać raport.

Obszary działania 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, jednostek organizacyjnych Wód Polskich.
Podział na RZGW jest dostosowany do hydrologicznego podziału kraju, co umożliwia sprawne zarządzanie zasobami wodnymi.

Dolnośląski Urząd Marszałkowski

 • Nie przekazano wniosków aplikacyjnych o środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020 oraz całej korespondencji prowadzonej w sprawie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dotyczy to m.in. zadania „Kwiatkowice - Rogów Legnicki — odbudowa walów p/pow., gm. Prochowice”, dla którego w chwili obecnej przygotowywane są załączniki.
 • Nie przekazano zestawienia kosztów dla przejmowanych zadań inwestycyjnych.

Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

 • Nie przekazano protokołów zdawczo-odbiorczych i ilościowo-wartościowych w zakresie przejmowanych wód i urządzeń wodnych.
 • Czasowe umowy najmu budynków biurowych i lokali użytkowych.

Lubelski Urząd Marszałkowski

 • Nie przekazano żadnych wykazów mienia Skarbu Państwa.
 • W przedłożonym zestawieniu urządzeń wodnych stwierdzono nieprawidłowo sklasyfikowane ponad 120 obiektów.
 • Nie zostały przekazane licencje systemu informatycznego GeoMelio.
 Lubuski Urząd Marszałkowski
 • Protokolarnie przekazane zostały do bezpłatnego użytkowania wyposażenie stanowisk pracy - do końca sierpnia br. Po tym okresie majątek ruchomy, w oparciu o wyceny sporządzone przez Likwidatorów, będzie można nabyć odpłatnie.
 Łódzki Urząd Marszałkowski
 • WZMiUW w Łodzi przekazał tabele według własnych wzorów z rozbiciem na cieki lub fragmenty cieków, tj. zamiast jednej zbiorczej tabeli wg podanego wzoru, RZGW otrzymał 132 inne tabele.
 Małopolski Urząd Marszałkowski
 • Nie przekazano żadnego protokołu zdawczo – odbiorczego w zakresie przejmowanych inwestycji.
 • W przekazanym wykazie urządzeń wodnych są mosty, kładki, przepusty drogowe. Tabela jest weryfikowana z pominięciem budowli komunikacyjnych.
 Mazowiecki Urząd Marszałkowski
 • Nieprzekazanie licencji oprogramowania GeoMelio.
 • Do 13 lipca nie przekazano wyposażenia stanowisk pracy administracyjnej.
 • Do 13 lipca nie przekazano sprzętu technicznego: samochodów, ciągników, kosiarek pilarek.
 • Część użyczonego majątku ruchomego nadaje się do likwidacji.
 Opolski Urząd Marszałkowski
 • Do dnia 25 czerwca 2018 r. nie doszło do przekazania dokumentacji projektowej inwestycji w toku realizacji „Przebudowa Polderu Żelazna”.
 • Nie przekazano sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania GeoMelio.
 • Przejęty od Marszałka sprzęt techniczny do magazynu przeciwpowodziowego jest w większości mało wartościowy i posiada niską przydatność do prowadzenia działań zabezpieczających. Jedynie pięć zestawów pompowych może realnie wspomóc prowadzenie akcji przeciwpowodziowej.
 • Problem z zapleczem technicznym dla obsługi zbiornika retencyjnego „Kluczbork”: na przełomie roku 2017/2018 został przekształcony na wniosek Marszałka Województwa Opolskiego, Decyzją Starostwa Powiatowego w Kluczborku z budynku „zaplecza Zb. Kluczbork” na „budynek rekreacyjno-sportowy”.
 Podkarpacki Urząd Marszałkowski
 • Przekazane Wykazy składników mienia zawierają liczne błędy i są niekompletne.
 • Przekazane wykazy są sporządzone niezgodnie z obowiązującymi wzorami, są niekompletne, obejmują obszar poza terenem działania RZGW w Rzeszowie.
 Podlaski Urząd Marszałkowski
 • Protokołami zdawczo – odbiorczymi przekazano wykazy składników przedmiotowego mienia.
 • Wykazy te obejmowały: decyzje o ustaleniu linii brzegu, dot. trwałego zarządu, przejścia lub wykreślenia z zasobu, umów dzierżawy, najmu, użyczenia, użytkowania, deklaracji podatkowych, decyzje opłat melioracyjnych, wykazy nieruchomości gruntowych, wykazy budowli piętrzących oraz pozostałych urządzeń wodnych  Skarbu  Państwa, wykaz niezapłaconych odszkodowań z tytułu podtopienia, zalania i innych.
 Pomorski Urząd Marszałkowski
 • Czasowe umowy najmu budynków biurowych i lokali użytkowych.
 • Nie przekazano protokołów: zdawczo–odbiorczych i ilościowo – wartościowych w zakresie przejmowanych wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Toruniu.          
 Śląski Urząd Marszałkowski
 • Czasowe umowy najmu budynków biurowych i lokali użytkowych.
 • Nieprzekazanie licencji oprogramowania GeoMelio.
 • Sprzęt techniczny w postaci samochodów, ciągników kosiarek, pilarek itp. nie został przejęty.
 Świętokrzyski Urząd Marszałkowski
 • Nie przekazano wykazu zobowiązań finansowych na rok 2018  i lata kolejne, wynikających z zawartych umów i porozumień oraz nie przekazał wykazu decyzji dot. opłat inwestycyjnych dla urządzeń melioracji szczegółowej.
 • Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim nie otrzymał żadnego sprzętu od Marszałków pomimo przejęcia do administrowania 2 zbiorników wodnych, bez przekazania zaplecza oraz 7 zbiorników wodnych, które nie miały zaplecza.
 Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski
 • Występują problemy z rozliczeniem gwarancji ubezpieczeniowych z wykonawcami zadań inwestycyjnych po upływie terminów gwarancyjnych.  Dotąd nie wszystkie dokumentacje powykonawcze zadań będących w okresie gwarancji zostały przekazane, co utrudnia dokonywanie przeglądów gwarancyjnych rocznych, pogwarancyjnych.
 Wielkopolski Urząd Marszałkowski
 • Majątek ruchomy nie został przekazany, ale czasowo użyczony. W oparciu o wyceny sporządzone przez Likwidatorów, Wody Polskie mogą go nabyć odpłatnie.
 • Sprzęt techniczny w postaci samochodów, ciągników, kosiarek, pilarek itp. nie został przejęty.
 • Została zawarta umowa  najmu na 6 samochodów marki Fiat Seicento do końca czerwca br. Aktualnie sporządzana jest kolejna umowa najmu - na okres od 1 lipca do 30 września br. Likwidator WZMiUW w Poznaniu zaproponował wykupienie samochodów po ok. 2 000,00 zł. Za samochód. Samochody wyprodukowane zostały w latach 2000 - 2003, są w złym stanie technicznym i naprawy bieżące aut przewyższają ich wartość.

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski

 • Przekazano wykazy urządzeń wodnych bez dokumentacji.
 • Likwidator przekazał niepotwierdzone za zgodność z oryginałem książki obiektów i protokoły przeglądów nieprzypisane do pozycji z tabel. Nie dokonano przyjęcia.