Drukuj

W opublikowanym 2 listopada w gazecie „iOtwock” artykule pt. „Populistyczne zarzuty nie mają potwierdzenia w faktach” przedstawiono nieprawdziwe i wprowadzające czytelników w błąd informacje. W związku z tym zwróciłem się do Redaktor Naczelnej z żądaniem opublikowania niniejszego sprostowania.

SPROSTOWANIE

W artykule pt. „Populistyczne zarzuty nie mają potwierdzenia w faktach”, który został opublikowany 2 listopada 2018 r. przedstawiono nieprawdziwą informację, że Prezes Wód Polskich Przemysław Daca kieruje „bezpodstawne i całkowicie zaprzeczające faktom” zarzuty wobec OPWiK Sp. z o.o.

Przywołany w artykule cytat w sprawie rozbudowy miejskiej oczyszczalni jest wypowiedzią opartą na faktach (pierwszy akapit części z podtytułem „Odpieramy bezpodstawne zarzuty”). Należy zaznaczyć, że elementem wniosku taryfowego jest Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, który stanowi podstawę przyjęcia kalkulacji ceny za metr sześcienny usługi zbiorowego zapatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Plan przedstawiony przez OPWiK Sp. z o.o. w Otwocku zawiera temat „Oczyszczalnia Ścieków – kontynuacja modernizacji”, który nie został zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Otwocka, zgodnie z art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późn. zm. o czym świadczy Uchwała Rady Miasta Otwocka z dn. 18 grudnia 2017 r. nr LIX/463/17. W uzasadnieniu niniejszej uchwały podniesiono, że dla zakładanego przez OPWiK oczyszczania 139 500 RLM nie zostało przeprowadzone postępowanie środowiskowe. Dla takiej wielkości przebudowa i rozbudowa oczyszczalni na 184 000 RLM, a już tym bardziej na 216 000 RLM nie znajduje dla Rady Miasta uzasadnienia. Poza tym Rada Miasta podaje parametry z wszystkich dokumentów dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, co znajduje potwierdzenie w słowach wypowiedzianych przez Prezesa Wód Polskich. Mając na uwadze wykonanie inwestycji bez zgody Rady Miasta Otwocka oraz weryfikując koszty utrzymania i eksploatacji w kalkulacji taryfy, Wody Polskie doszły do wniosku, że poniesione nakłady inwestycyjne na tego typu przedsięwzięcie generuje koszty amortyzacji i podatku od nieruchomości w zbiorowym odprowadzaniu ścieków, co finalnie ma wpływ na cenę za metr sześcienny usługi. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zmiany grup taryfowych we wniosku przedstawionym na Radę Miasta Otwocka, taryfa od 21 stycznia 2018 r. stosowana przez OPWiK Sp. z o.o. przede wszystkim inwestycja obciąża mieszkańców miasta.

Sergiusz Kieruzel
Rzecznik prasowy