Drukuj

6 listopada Wody Polskie zawarły w imieniu własnym i IMGW umowę z firmą GISPartner sp. z o.o. na dokończenie budowy Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). System zostanie wdrożony do 15 lutego 2019 r. Umowę zrealizuje konsorcjum, w skład którego poza GISPartner (lider) wchodzi również Engave S.A i TPM Services Sp. z o.o.

Umowa dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Wdrożenie produkcyjne systemu ISOK”. W związku z brakiem ofert w postępowaniu na „Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający podjął decyzję o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia „z wolnej ręki” o tożsamym zakresie, na podstawie przesłanki zawartej w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 13 września 2018 r. PGWWP wystosowało do firmy GISPartner sp. z o.o. zaproszenie do negocjacji warunków udzielenia zamówienia publicznego na „Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK”. Odbyło się kilkanaście spotkań negocjacyjnych, podczas których strony omawiały sposób realizacji zamówienia. W efekcie przeprowadzonych rozmów, uzgodniono wybrane zagadnienia projektowe oraz doprecyzowano dokumentację. W wyniku intensywnych negocjacji strony ostatecznie wynegocjowały wartość zamówienia podstawowego na kwotę 27 593 856,90 zł. Poza budową systemu obejmuje ona również roczny okres gwarancji oraz realizację działań zastępczych za poprzedniego Wykonawcę, tj. utrzymanie dotychczas zakupionej infrastruktury platformy sprzętowo-programowej. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z okresów opcjonalnych w zakresie świadczenia usług gwarancyjnych.

Istotny wpływ na wysokość ceny ma aktualny stan systemu, jego złożoność oraz krótki czas na jego dokończenie i wdrożenie.  W istocie przedmiot zamówienia nie obejmuje jedynie „wdrożenia produkcyjnego” systemu istniejącego w wersji pilotażowej, lecz również jego odtworzenie, rozszerzenie i uruchomienie, z uwagi na fakt, iż system w wersji pilotażowej, odebrany przez Zamawiającego w ramach Etapu 4 Umowy z Qumak S.A., uległ degradacji w wyniku działań ówczesnego Wykonawcy w trakcie Etapu 5.

„Cieszę się, że udało się zawrzeć tę umowę. To sukces całego zespołu, który pracuje nad dokończeniem systemu ISOK. System ten jest ważny ze względu na ochronę mieszkańców naszego kraju przed powodzią” – powiedział Przemysław Daca. Prezes Wód Polskich dodał, że Wykonawcę i pracowników Wód Polskich czeka kilka miesięcy intensywnej pracy.

Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które one wywołują. Kwestią coraz bardziej istotną staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym. ISOK będzie nowym narzędziem w znacznym stopniu poprawiającym osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami. Produkty udostępniane w ramach tego systemu będą wspomagały zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia powodzi oraz w przypadkach innych zagrożeń. System informatyczny ISOK będzie systemem otwartym, możliwym do rozbudowywania o nowe funkcje lub zakresy danych, w zależności od sformułowanych w przyszłości nowych potrzeb.

PGW Wody Polskie