W spotkaniu pod kierunkiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza wzięli m.in. udział Przemysław Daca - Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz Mariusz Gajda - Wiceprezes Zarządu ENERGA Wytwarzanie SA.

Na spotkaniu roboczym poświęconym przygotowaniu służb i administracji do funkcjonowania województwa w sezonie zimowym 2018/19 dodatkowo omówiono problem interwencyjnego zabezpieczenia progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku.

Podczas corocznego jesiennego przeglądu urządzeń wodnych Stopnia we Włocławku stwierdzono ubytki w konstrukcji progu położonego poniżej zapory głównej. Ze względu na zagrożenie jakie potencjalnie stwarza kra lodowa konieczne jest odpowiednio wcześniejsze wykonanie prac zabezpieczających. Działania interwencyjne mają przyczynić się do zagwarantowania bezawaryjnej pracy stopnia wodnego w okresie zimowym.

Prace polegać będą na uzupełnieniu ubytków narzutem kamiennym i zabezpieczeniem siatką metalową, zakotwiczoną w dnie rzeki. Technologia robót wymaga okresowego wstrzymania przepływu wody przez Stopień we Włocławku. Roboty zaplanowane są do końca listopada i prowadzone będą przez 4 godziny dzienne w godz. 9-13. W chwili obecnej wybrany został wykonawca prac zabezpieczających, który już podjął działania.

Próg podpiętrzający wodę dolną jest konstrukcją o charakterze tymczasowym. Jego zadaniem jest podniesienie poziomu wody poniżej stopnia celem zapewnienia stabilności konstrukcji.

Docelowo funkcję stabilizującą Stopień Wodny we Włocławku ma pełnić nowy Stopień Wodny w Siarzewie. Projektowana zapora w Siarzewie znacząco poprawi poziom ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Zaistniała sytuacja jednoznacznie wskazuje na konieczność zintensyfikowania prac na rzecz budowy kolejnego stopnia wodnego na Wiśle.

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy