W związku z publikacjami w mediach nt. negatywnej decyzji Wód Polskich w sprawie budowy drogi dojazdowej na terenie gminy Wadowice, publikujemy poniższą informację.

Ochrona mieszkańców przed powodzią jest jednym z najważniejszych zadań Wód Polskich. Wszystkie jednostki Wód Polskich, które wydają zgody na realizację inwestycji ingerujących w urządzenia wodne, kierują się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa. Właśnie z powodu niedostosowania projektu do wymogów bezpieczeństwa, Wody Polskie wydały negatywną opinię o przebiegu i rozwiązaniach technicznych dróg w koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Skawy. Przebudowa jednej z dróg oraz budowana nowej drogi, zgodnie z projektem w jego obecnym kształcie spowodowałaby uszkodzenie wału i tym samym zagrożenie powodziowe dla pobliskich terenów przemysłowych.

Jednocześnie informujemy, że RZGW w Krakowie – jednostka organizacyjna Wód Polskich – jest w kontakcie z biurem projektowym Wykonawcy gminnej inwestycji, który ma złożyć nowy projekt uwzględniający warunki ochrony przeciwpowodziowej. Nowy wniosek zostanie rozpatrzony w ustawowym terminie.

Inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana po uwzględnieniu wymogów bezpieczeństwa.

PGW Wody Polskie
RZGW w Krakowie