Budowa ponad 0,5 km odcinka wału przeciwpowodziowego w Kiełczu dobiega końca. Inwestycja ta jest wyjątkowo ważna dla mieszkańców tych rejonów, gdyż jest kontynuacją budowy wałów przeciwpowodziowych po wielkiej powodzi, która przeszła przez Polskę w 1997 roku.

Projekt realizowany jest na terenie województwa lubuskiego, w powiecie nowosolskim, na obszarze gminy Nowa Sól, obręb Kiełcz. Budowa lewostronnego odcinka obwałowania przeciwpowodziowego, o długości ponad 0,5 km, jest zlokalizowana w całości na terenie miejscowości Kiełcz, równolegle do ul. Odrzańskiej.

Prace prowadzone są metodą zaprojektuj-wybuduj (najpierw przygotowano plany, zajęto się robotami niwelacyjnymi i przygotowawczymi do zasadniczej części prac, którą jest budowa wału nad Odrą). Główny cel inwestycji to poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową terenów mieszkalnych oraz rolniczych przed wodami rzeki Odry (wał ma ochronić 937 osób oraz ich mienie).

Wartość inwestycji to prawie 2,7 mln zł. Inwestycja jest realizowana ze środków unijnych w 99%, 1% to środki budżetu państwa.

Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2018 r.

Cele szczegółowe projektu:

 • zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Kiełcz oraz mieszkańców powiatu nowosolskiego
 • poprawa stanu wałów przeciwpowodziowych na rzece Odrze
 • ochrona użytków rolnych i leśnych przed zalewaniem
 • ochrona dróg: krajowej nr 3, wojewódzkiej nr 315 i powiatowej nr 1030F
 • zapewnienie prawidłowego przepływu wód w korycie Odry
 • wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu nowosolskiego

Prace, które pomogły w realizacji ww. celów:

 • rozbiórka starego obwałowania w postaci worków z piaskiem
 • budowa nowego obwałowania wraz z murem oporowym, ciągiem komunikacyjnym i placem
  manewrowym
 • rozbiórka budynku gospodarczego i betonowego bunkra
 • zasypanie starorzecza
 • przebudowa istniejącego przepustu wałowego
 • rozbudowa rowu melioracji szczegółowej
 • przełożenie linii napowietrznej SN 20kV poza obrys wału.

PGW Wody Polskie
RZGW we Wrocławiu