Drukuj

Prace remontowe na progu stabilizującym dolne stanowisko Stopnia Wodnego Włocławek rozpoczęły się 13 listopada i potrwają do połowy grudnia. Są to prace interwencyjne, polegają na zabezpieczeniu uszkodzonego progu stabilizującego przed sezonem zimowym. Remont jest rekomendowany przez kujawsko-pomorski wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Podczas corocznego jesiennego przeglądu urządzeń wodnych Stopnia we Włocławku stwierdzono ubytki w konstrukcji progu położonego poniżej zapory głównej. Ze względu na zagrożenie jakie potencjalnie stwarza kra lodowa konieczne jest odpowiednio wcześniejsze wykonanie prac zabezpieczających. Działania interwencyjne mają przyczynić się do zagwarantowania bezawaryjnej pracy stopnia wodnego w okresie zimowym. Prace polegają na odtworzeniu korpusu progu narzutem kamiennym i zabudowaniu narzutu koszami gabionowymi. Próg jest ważnym elementem całego obiektu piętrzącego wodę, jest niezbędny do jego właściwego funkcjonowania przy postępującej erozji dolnego stanowiska. Wybudowano go w oczekiwaniu na powstanie zbiornika wodnego poniżej Włocławka. Brak drugiego stopnia wodnego sprawił, że próg, jak i Stopień Wodny Włocławek, są eksploatowane w warunkach odbiegających od tych, do jakich zostały zaprojektowane. Poziom wody na dolnym stanowisku nie został „wsparty” budową kolejnego stopnia. Zaistniała sytuacja jednoznacznie wskazuje na konieczność zintensyfikowania prac na rzecz budowy kolejnego stopnia wodnego na Wiśle.

Prace remontowe

19 listopada br. odbyła się kontrola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Skontrolowano m.in. przystań u ujścia rzeki Zgłowiączki, próg podpiętrzający podczas prowadzenia prac, rejon prawego brzegu Wisy poniżej progu i przepławkę dla ryb na SW Włocławek. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości przy prowadzonych przez Wody Polskie pracach. Zalecono kontynuowanie monitoringu przyrodniczego w zakresie ichtiologicznym, co Wody Polskie realizują od rozpoczęcia prac. Wody Polskie są w stałym kontakcie z RDOŚ w Bydgoszczy. Prace na progu przebiegają poza głównymi ciągami migracyjnymi ryb. Temperatura jest niska i spada. Hamuje to aktywność ryb, co jest zjawiskiem korzystnym w tej sytuacji.

Polegają na odtworzeniu korpusu progu narzutem kamiennym

Użytkownik Rybacki – Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego nie widzi szkód dla życia ryb w związku z wstrzymaniem przepływu. OM PZW nie widzi też potrzeby, aby odławiać i przenosić ryby z jednej z miejskich przystani.

29 października tego roku pracownicy Wód Polskich byli świadkami osuszania zastoisk wody we Włocławku. Proceder kłusownictwa, do którego doszło w związku z tymczasowym obniżeniem poziomu wody poniżej stopnia wodnego, Wody Polskie zgłosiły na policję, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Sprawcy przy użyciu łopat utworzyli kanały odwadniające i poławiali ryby spływające z wodą. Ta działalność przyczyniła się do śnięcia ryb. Prąd wody samoistnie kształtuje dno w taki sposób, że wszelkie wypłycenia mają łagodne spadki. Daje to możliwość przemieszczania się ryb, przy wstrzymaniu przepływu w głębsze miejsca. Niestety ingerencja kłusowników, polegająca na przekopywaniu naturalnych zastoisk powoduje zjawisko śnięcia ryb w powstałych kanałach.

 

RZGW w Warszawie
PGW Wody Polskie